Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, keď sa stretneme na nedeľných bohoslužbách, štvrtkových biblických hodinách, nedeľnej besiedke pre deti, doraste, mládeži, v zborovej diakonii, spevokole, na cvičení žien, mužov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
www.ecavkk.sk
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
27. júla 2016 o 18:00 h. sa uskutoční vystúpenie spevokolu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok v Zariadení pre seniorov, Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok.

28. j
úla 2016 o 17:00 h. sa uskutoční v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku organový koncert pri príležitosti 266. výročia úmrtia velikána hudby Johanna Sebastiána Bacha. Na koncerte sa nám predstavia: Marta Gáborová - organ, Karin Loudová - soprán, Matej Tkáč - violončelo, hostia: Michaela Pavlíková - husle, Lukáš Trautenberger - klavír.

25.
- 28. augusta 2016 sa uskutočnia v Hoteli Sorea ľubovnianske kúpele Misijné dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Téma misijných dní: Zmena smeru. Viac informácií nájdete na www.vdecav.sk/dni <http://www.vdecav.sk/dni> Elektronická registrácia prebieha do 30. júla 2016.

30. augusta 2016 o 17:00 h. sa uskuto
ční Operné Gala 2016 v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. Výťažok z tohto benefičného koncertu je venovaný neziskovej organizácii Svetielko pomoci pre detský mobilný hospic, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom v domácom prostredí. Príďte podporiť svojou účasťou tieto deti. Vstupné je 12,- . Na koncerte sa nám predstavia: Mária Porubčinová - soprán, Peter Berger - tenor, Pavol Kubáň - barytón, Júlia Grejtáková - klavírny sprievod. Lístky sa dajú zakúpiť cez Tiketportál. Viac informácií na www.operaslovakia.sk <http://www.operaslovakia.sk/>

4. septembra 2016 o 9:30 sa uskuto
ční Dištriktuálny deň Východného dištriktu v Športovej hale Aréna Poprad. Témou Dištriktuálneho dňa je: Voda, čo ma drží nad vodou. Ján 4,7: Daj sa mi napiť. Popoludňajší program: Divadelno-hudobno-tanečné predstavenie Príbeh z Tamíru“.

10. a 11. septembra 2016 sa uskuto
ční zájazd artikulárnych zborov na Slovensku do maďarského mesta Šoproň, v ktorom si pripomenieme 335. výročie vydania šopronských artikúl, na základe ktorých sa mohli stavať artikulárne kostoly. Prednáškou v Šoproni nám poslúži Roman Porubän a zvesťou slova Božieho na bohoslužbách brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Cirkevný zbor organizuje pri tejto príležitosti autobus. Záujemcov poprosíme prihlásiť sa na farskom úrade.

15. septembra 2016
o 9:30 h. sa uskuto
ční v kostole Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Švábovce Deň Tatranského seniorátu. Téma tohto stretnutia je: Sme ospravedlnení? Veríme tomu? Popoludní sa nám predstavia hudobno-dramatickom pásme košickí umelci v predstavení Dvořák - hudba života. Prostredníctvom biblických písní budeme vnímať život a dielo Antonína Dvořáka.

18. septembra 2016
o 10:00 h. sa uskuto
čnia slávnostné služby Božie v Ľubici pri príležitosti 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu. Na týchto službách Boží zvesťou slova Božieho poslúži brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol