Domáce služby Božie na 1. nedeľu po Veľkej noci

19. apríl 2020, stiahnuť verziu pre tlač


Organová predohra


Oslovenie:


Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, v dnešnú 1. nedeľu po Veľkej noci. Opäť sa stretávame doma vo svojich príbytkoch pri čítaných službách Božích, do ktorých sa môže zapojiť celá rodina, každý jej člen, a tak sa stať aktívnym kresťanom, ktorý slúži svojej najbližšej rodine prečítaním niektorej časti domácich bohoslužieb. Televízne prenosy sú síce fajn, no pri ich sledovaní sa opäť stávame len pasívnymi poslucháčmi, v čom ma utvrdila myšlienka českého teológa Tomáša Halíka, ktorý povedal: „Nevidím šťastné riešenie v tom, že si budeme v čase zákazu verejných bohoslužieb rýchlo vypomáhať umelými náhradami typu televíznych prenosov bohoslužieb. Obrat k „virtuálnej zbožnosti“, k „hostine na diaľku“ a ku kľakaniu pred obrazovkou je skutočne čudná vec.“

A tak vás pozývam k čítaným domácim bohoslužbám, do ktorých zapojte celú svoju rodinu, v ktorej teraz tvoríte telo Kristovo a navzájom si tak slúžte s organovým sprievodom, nachádzajúcim sa na webovej stránke cirkevného zboru. Prajem všetkým vám požehnanú službu, do ktorej nás pozýva vzkriesený Pán Ježiš Kristus.


Pieseň: ES 141 ; organový sprievod


 1. Nastal nám čas preradostný, / kresťania, plesajme, / nadišiel čas veľkonočný, / radostne spievajme: / Vyšiel z hrobu náš Spasiteľ, / zvíťazil náš Vykupiteľ, / chválu Mu vzdávajme.

 2. V piatok zvolal prežalostne, / že Ho Boh opustil, / v nedeľu však vstal radostne, / keď Ho z mŕtvych vzkriesil. / Z hrobu už otvoreného / zaznieva hlas pravdy Jeho, / že slávne zvíťazil.

 3. Ako slnka papršleky / všetko obživujú, / ako prúdy bystrej rieky / suchú zem zvlažujú, / tak Pánovi učeníci / po zármutku sa zas všetci / spoločne radujú.

 4. „Pokoj vám“ ich pozdravoval, / aby sa nebáli, / rany svoje ukazoval, / aby všetci znali, / že je Ten ukrižovaný, / slávne však z mŕtvych vzkriesený. / Víťaz hoden chvály.

 5. Spievajme aj my nadšene: / Pánu nášmu sláva, / lebo Jeho zmŕtvychvstanie / nám víťazstvo dáva, / pekla moc je už zlomená, / životom smrť premožená, / radostná to správa!

 6. Chvála Tebe, ó Ježiši, / buď za zmŕtvychvstanie, / priznaj sa k nám, k svojej ríši, / udeľ požehnanie, / a po tejto smrteľnosti / uveď do večnej radosti. / Haleluja! Amen.


Modlitba:


Všemohúci Pane, náš Bože, veľká je Tvoja láska a dobrota, že nás nenechávaš v opustenosti a neistote, ale obdarúvaš nás veľkonočným požehnaním. / Prosíme, aby si upevnil našu vieru, aby sme žili oddane a pokorne a prinášali ovocie nového života. // Posilňuj nás v boji proti zlým žiadostiam, aby sme svoje pochybnosti, aj pokušenia v sile dôvery v Teba prekonávali, / lebo si nás vytrhol z moci zlého, vykúpil si nás zo zahynutia a uisťuješ nás Svojou prítomnosťou skrze Svojho Syna a nášho Pána požehnaného naveky. Amen. //Epištola: 1. list Petra 1,3-9

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Pieseň: ES 441 ; organový sprievod


 1. Ach, či divne nakladáš s nami / v nesmiernej, Kriste, múdrosti, / raz sýtiš horkými biedami, / raz ochutnať dáš sladkosti, / raz prísny a trestajúci, / a zas nežne milujúci.

 2. Zamieňaš často ľahké ťažkým, / radosť i žalosť posielaš, / niekedy skrývaš tvár pred každým / a krížom často nás skúšaš, / či aj veci nepríjemné / odovzdane prijať vieme.

 3. Ty, Pane, vieš, že ako deti / za tým, čo chutí, túžime, / že horké uzdravujú lieky, / na to neraz nemyslíme, / nám iba sladkosť lahodí, / myslíme, že horkosť škodí.

 4. Neraz som volil cesty mylné, / nechápal Tvoje zámery, / môj Pane, prosím, skloň sa ku mne, / čuj vzdychy aj slabej viery, / čo pošleš, prijmem pokorne, / bez reptania a nie vzdorne.

 5. Zo srdca ďakujem Ti, Pane, / za láskavé zachádzanie, / veď slúžili mi ku záchrane / bieda i ponižovanie, / našiel som zmysel i v kríži, / ktorý ma k Tebe priblížil.


Evanjelium: Ján 21,15-19

Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich baránkov! Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky! Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a odpovedal Mu: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky! Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj ma!

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej:


 • Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

 • Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

 • Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.


Pieseň: ES 131 ; organový sprievod


 1. Haleluja! Chvály znejte! / Vzkrieseného oslavujte! / Velebte Pána mocného / za víťazstvo slávne Jeho!

 2. V skalnom hrobe položený / Baránok náš umučený, / Božou mocou vzkriesený bol, / diabla, peklo, smrť premohol.