Domáce služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Updated: Nov 21, 2020

18. október 2020, stiahnuť verziu pre tlač


Predohra: Johannes Brahms - Choralvorspiel und Fuge, WoO 7, no.1 Poco Adagio


Oslovenie:


V mene Boha: Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, v dnešnú 19. nedeľu po Svätej Trojici. Opäť na nedeľných bohoslužbách sa budeme nejaký čas stretávať formou čítaných domácich bohoslužieb alebo televíznych prenosov. Doba, do ktorej sme vstúpili, vďaka šíriacemu sa koronavírusu nás učí aj určitej trpezlivosti. A to je téma dnešnej nedele, na ktorú poukazuje pokračovanie listu Jakuba. Jedno nemecké príslovie hovorí: Trpezlivosť je horká bylina, ale má sladké ovocie. Veríme, že i v cirkvi po tomto horkom období, príde čas oberania sladkého ovocia.

Pieseň: ES 369 - Ďakujem, milý Pane; organový sprievod


1. Ďakujem, milý Pane, / za Tvoju otcovskú pomoc, / za dary z lásky dané, / aj za túto minulú noc. / Keď nočný tieň nás obkľúčil, / strach, úzkosť a či smrť, / šťastný, kto si v náručí / Tvojom mohol odpočinúť.

2. Chcem Ťa velebiť vďačne, / láskavý Otče, Pane náš, / tu časne a raz večne. / Čuj však i mojich prosieb hlas, / zo srdca Ti ich vysielam, / kiež dobrota Tvoja / mi zjaví, čo konať mám, / aká má byť cesta moja. /

3. Vo viere ma posilňuj / v Ježiša Pána milého, / nad hriešnikmi sa zmiluj, / pre veľké zásluhy Jeho. / Len v Ňom je istá záchrana, / ako si zasľúbil, / veď kríž Ježiša, Pána / mňa i celý svet vykúpil.

4. Daj mi stále vyznávať / i pred svetom vieru pravú / a k Tebe sa priznávať, / nehľadieť na moc či slávu, / čo by ma mohli odlúčiť / od pravdy Kristovej; / nedaj sa mi odcudziť / cirkvi Tvojej, čistej v slove.

5. Pomôž mi deň dokončiť / Pane, ku cti mena Tvojho, / poslušným a verným byť / do konca života môjho. / Mocne ma, prosím, ochraňuj, / kým žijem v časnosti, / a večný život daruj / v nebeskej sláve, radosti.


Modlitba:


Drahý Pane Bože, ktorý si sa s nami zmieril vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, prosíme Ťa srdečne, popraj svojim verným pokoj a odpustenie hriechov. Spravuj dnes naše srdcia sám, aby sme Tvoje slovo vďačne prijali a ním aj svoj život polepšili a po celý čas mohli Ti slúžiť oddane a verne. Učiň nám to pre Ježiša Krista, svojho milého Syna, nášho Pána a Spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Amen.


Epištola: Efezským 4, 22-32

Zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.

"Slovo nášho Boha zostáva naveky"


Pieseň: ES 338 - Buď chvála Tebe Bože náš (Melódia: Bože Otče, buď Ti chvála); organový sprievod


1. Buď chvála Tebe, Bože náš, / vzdávaná vrúcne v každý čas, / Otcu aj Synu milému, / ako i Duchu Svätému.

2. Ty verne sa o nás staráš, / čo treba z lásky nám dávaš, / otcovsky nás opatruješ, / celé stvorenstvo miluješ.

3. Daj, by sme Ťa poslúchali / a k Tebe sa priznávali, / ku Otcovi láskavému, / k Pánovi dobrotivému.

4. Ty nikoho neodmietaš, / hriešnych na milosť prijímaš; / každý, kto činí pokánie, / dosahuje zmilovanie.

5. Pre Tvoju smrť, Kriste Pane, / odpusť nám hriechy spáchané, / nech minie nás večný plameň, / ó zachráň nás, Kriste. Amen.


Evanjelium: Matúš 9; 1-8

I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A hľa, niektorí zo zákonníkov hovorili si sami pre seba: Tento sa rúha. Ježiš poznal ich zmýšľanie, a riekol: Prečo zmýšľate zle v srdciach? Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? alebo povedať: Vstaň a choď! Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi - hovorí ochrnutému: - Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! I vstal a odišiel domov. 8Keď to zástupy videli, preľakli sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom.

"Slovo nášho Boha zostáva naveky."


Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej:


Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.


Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.


Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.


Pieseň: ES 516 - Keď sa bieda na mňa valí (Melódia: Baránok, hľa nesie viny); organový sprievod


1. Keď sa bieda na mňa valí, / v svete sa mi zle deje, / keď v starosti, mnohom žiali / nevidím lúč nádeje; / keď nastáva čas úzkosti, / Bože, daj vytrvalosti / vyznávať veriť pevne, / že pod krížom klesnúť nedáš, / v súžení ma nezanecháš, / prídeš na pomoc i mne.

2. Daromne by som nariekal, / kvílenie neosoží, / súženie by som väčšie mal, / plač nepokoj rozmnoží, / ale kríž svoj tíško znášať, / trpezlivým sa dokázať, / to mi najviac prospeje. / Rany moje sa zahoja, / úzkosti sa upokoja / mocou viery,