top of page

Výročný zborový konvent za rok 2018, správa o živote cirkevného zboruSrdečne Vás všetkých pozývame na zborový konvent, ktorý sa bude konať v nedeľu 10. februára 2019 o 9:00 hod. v rámci služieb Božích v auditóriu lýcea.


Správu o živote cirkevného zboru za rok 2018 si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

Program bohoslužieb:

 1. Oslovenie

 2. Predspev: Najsvätejší

 3. Konfiteor

 4. Pieseň: 368

 5. Sláva, pozdrav, kolekta

 6. Evanjelium: Marek 9,38-41

 7. Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej

 8. Pieseň: 218

 9. Kázeň, oznamy a milodary

 10. Pieseň: 266

 11. Výročný zborový konvent za rok 2018

 12. Pieseň: 366 / 1. verš

 13. Antifóna: 68, Kolekta, Áronovské požehnanie

 14. Pieseň: 366 / 2. a 3. verš

 15. Ukončenie s podaním rúk

Program výročného zborového konventu:

 1. Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ing. J. Horváth

 2. Prečítanie a schválenie programu

 3. Zvolenie overovateľov zápisnice

 4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu

 5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej podobe

 6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom

 7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2019

 8. Schválenie rozpočtu na rok 2019

 9. Voľba revíznej komisie

 10. Voľné návrhy

 11. Záver, poďakovanie


142 views

Comentários


bottom of page