top of page

Pozvánka: Inštalácia biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Updated: Feb 28, 2020


Milí bratia a milé sestry, chcel by som sa Vám touto cestou najskôr poďakovať za prejavenú dôveru pri voľbe biskupa VD ECAV, ktorá minulý týždeň nadobudla pravoplatnosť uplynutím apelačnej doby. Uvedomujem si hĺbku zodpovednosti pred Tým, ktorý povoláva do služby, aj pred vami, ktorí ste prejavili dôveru svojím hlasovaním. Všetko prijímam s vnútornou bázňou aj pokorou.


Verím, že v podobne pokojnej a vzájomne prajnej atmosfére si budeme navzájom v službe ako duchovní pastieri VD ECAV aj naďalej blízki, zdieľajúc svoje starosti aj radosti bežných aj výnimočných dní. Prajem si, aby z moci zhora sa obnovovali vzájomné vzťahy aj spolupráca na všetkých úrovniach života našej cirkvi, aby sme v láske premosťovali a obväzovali rôzne vzťahové rany, Kristovým odpustením uzdravovali život cirkvi, aby naplnení Jeho pokojom sme aj dnes mohli byť mestom na vrchu, či svedectvom Jeho Svetla v dnešnom svete.


Mojou túžbou v novej službe je život cirkvi vo vyznaní pokorného Kristovho svedka Jána Krstiteľa: "On musí a ja sa umenšovať." Ján 3,30. Prajem si, aby On rástol (aby to Božie rástlo) medzi nami, aby sme sa pre dobro spoločenstva Jeho cirkvi a autentického svedectva o Ňom dokázali my umenšovať a On aby mohol rásť.


Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu

69 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page