top of page

Zo zasadnutí presbyterstva cirkevného zboru ECAV na Slovensku KežmarokV roku 2023 sa zasadnutia zborového presbyterstva konali podľa schváleného programu v zborovej miestnosti v budove Lýcea v nasledujúcich termínoch:


1. zasadnutie sa konalo dňa 26. februára 2023, na ktorom sa presbyteri venovali príprave výročného zborového konventu za rok 2022, ktorý sa konal v auditóriu Lýcea dňa 19. februára 2023.( Správa o živote CZ ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2022 je už verejnená na webovej stránke.) a otázke obsadenia funkcie kostolníka v Kežmarku.


Na zasadnutí neboli prijaté žiadne uznesenia.


2. zasadnutie sa konalo dňa 06. marca 2023, na ktorom boli prítomní aj hostia, a to:

  • lesný správca Ing. Peter Patera, ktorý informoval o lesnej hospodárskej činnosti v lesných hospodárskych celkoch patriacich do majetku CZ ECAV na Slovensku Kežmarok,

  • zástupcovia obce Rakúsy a brat Andrej Vaverčák vo veci prenájmu evanjelického kostola obci ako Domu smútku,

  • brat Dušan Prelich vo veci obsadenia funkcie správcu cirkevného majetku CZ ECAV na Slovensku Kežmarok po bratovi Jánovi Scholczovi, ktorý dňa 08. apríla 2023 dovŕši dôchodkový vek a následne ukončí pracovný pomer.

Ďalej sa presbyteri venovali záverom výročného zborového konventu a otázke kostolníckej služby, ktorú od 01. marca 2023 prijali sestry Slávka Jančušková a Martina Božeková.


Na zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia:


Uznesenie č. 01/2023:

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s poskytnutím kostola v Rakúsoch za účelom vykonávania smútočných obradov pri pohreboch v obci Rakúsy na základe nájomnej zmluvy s obcou Rakúsy za predpokladu splnenia podmienok navrhnutých v diskusii. Návrh nájomnej zmluvy bude predložený na schválenie na najbližšom zasadnutí presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Kežmarok.


Hlasovanie: za - 15

proti - 0

zdržal sa - 0


Uznesenie č. 02/2023:

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje kandidáta na obsadenie funkcie správcu cirkevného majetku CZ ECAV na Slovensku Kežmarok, a to br. Prelicha Dušana.


Hlasovanie: za - 14

proti - 0

zdržal sa - 1


3. zasadnutie sa konalo dňa 27. marca 2023, na ktorom sa presbyteri venovali nasledovným bodom:

  • azylové domy vo Veľkej Lomnici a v Tvarožnej a ich perspektívne využitie. Jeden z nich predstavila a so svojimi skúsenosťami sa osobne podelila pani Ria Ratajová, predstaviteľka občianskeho združenia PARAMA, ktoré viac ako rok prevádzkuje v objekte CZ ECAV na Slovensku Kežmarok vo Veľkej Lomnici azylový dom „Dom nádeje“, zriadený za účelom pomoci vojnovým odídencom z Ukrajiny.

  • rozbor energetickej nákladovosti pre všetky objekty v správe a majetku zboru,

  • aktuálny vývoji situácie pri riešení objektu internátu na Hradnom námestí č. 32,

  • informácia o stretnutí s predstaviteľmi investičného oddelenia Prešovského samosprávneho kraja konané dňa 27. 03. 2023 v Prešove za účelom oboznámenia sa so zmenami v rozpočte a s plánovanými prácami v projekte realizácie stavby „Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku a revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku“. Súčasný rozpočet je 12 miliónov eur, plán prác má šesť etáp, prvá etapa začne v budúcom roku zemnými prácami.


Na zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia:


Uznesenie č. 03/2023:

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok navrhuje prehodnotiť spôsob úhrady elektrickej energie telekomunikačným operátorom SWAN Mobile.


Hlasovanie: za - 16

proti - 0

zdržal sa - 0Uznesenie č. 04/2023:

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok odsúhlasuje návrh zmluvy o prenájme kostola v Rakúsoch za účelom vykonávania smútočných obradov pri pohreboch v obci Rakúsy so zmenami, a to: doba určitá 1 rok, splatnosť raz mesačne vo výške 50,- €.


Hlasovanie: za - 15

proti - 1

zdržal sa - 0Uznesenie č. 05/2023:

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje v súčasnosti nepokračovať so stavebnými aktivitami v objekte na Hradnom nám. 32 a vypísať verejnú výzvu na oslovenie investorov pre využitie tohto objektu.


Hlasovanie: za - 16

proti - 0

zdržal sa - 0119 views

Comments


bottom of page