top of page

Evanjelická cirkev na Slovensku

velky_erb_ecav [Převedený]-01.png
Charakteristika ECAV

ECAV na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska.

 • vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi

 • vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh

 • Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jediný správny výklad Písma svätého

 • evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v Novej zmluve - Biblii

 • Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania

 • symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža

 • hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete

 • sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity

 • vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia


Poslaním ECAV na Slovensku je:

 • šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí

 • slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti

 • viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu

 • zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov

 • spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami


Štatistické údaje o ECAV na Slovensku

Počet členov ECAV na Slovensku podľa sčítania obyvateľov v roku 2011: 316 250    (5,9 % populácie SR)
Počet zborov ECAV: 320 (údaj k 1. 11. 2012)
Počet duchovných: 361
Z toho žien: 155
Počet kostolov a modlitební: 686

(Uvedené čísla nezahŕňajú slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí.)

Symbolické knihy

Symbolické knihy (alebo aj Vierovyznávacie knihy; symbolum – vierovyznanie) obsahujú všetky vierovyznania našej evanjelickej cirkvi, napísané na základe Písma svätého - Biblie.


Symbolické knihy delíme na:
 

 • Všeobecné vyznania:

  • Apoštolské vierovyznanie – Všeobecná viera kresťanská

  • Nicejské vierovyznanie

  • Atanáziovo vierovyznanie

 • Zvláštne vyznania:

  • Augsburské vyznanie z roku 1530 od Filipa Melanchtona

  • Obrana Augsburského vyznania z roku 1530 od Filipa Melanchtona

  • Malý katechizmus z roku 1529 od Dr. Martina Luthera

  • Veľký katechizmus z roku 1537 od Dr. Martina Luthera

  • Šmalkaldské články z roku 1537 od Dr. Martina Luthera

  • Formula svornosti z roku 1577 (autormi sú viacerí teológovia)

Zhrnutie všetkých evanjelických vierovyznaní vyšlo v roku 1580 v Drážďanoch pod názvom Kniha svornosti (Liber Concordiae). V slovenčine vyšla Kniha svornosti po prvý raz v Békešskej Čabe v roku 1898 v preklade Jána Leška.

Pod názvom Symbolické knihy vyšla v roku 1992 v Liptovskom Mikuláši (preložil Oto Vízner).


Augsburské vyznanie (Confesio Augustana) je vyznaním našej evanjelickej cirkvi. V roku 1530 bolo prečítané na sneme v Augsburgu pred cisárom Karolom V. Prvý preklad na Slovensku vyšiel v roku 1562 (Štefan Trebnický), potom nasledovalo 24 prekladov do bibličtiny a v roku 1930 Augsburské vyznanie vyšlo v preklade do slovenčiny.


Augsburské vyznanie má 28 článkov. Rozdiely medzi katolíckym a evanjelickým vierovyznaním vysvetľujú tieto články:

 

 • IV. O ospravedlnení

 • VII. O cirkvi

 • VIII. Čo je cirkev

 • IX. O krste

 • X. O svätej Večeri

 • XI. O spovedi

 • XIII. O používaní sviatostí

 • XX. O viere a dobrých skutkoch

 • XXI. O uctievaní svätých

 • XXII. O obidvoch podobách sviatosti Večere Pánovej

 • XXIII. O manželstve kňazov

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera je najznámejšia zo Symbolických kníh. Je v ňom stručne zhrnuté cirkevné učenie o kresťanskom náboženstve. Delí sa na 5 čiastok:

 

 • Desať Božích prikázaní

 • Všeobecná viera kresťanská

 • Modlitba Pánova – Otče náš

 • Sviatosť Krstu svätého

 • Sviatosť Večere Pánovej s poučením o spovedi


Čomu nás učia jednotlivé čiastky katechizmu?


Prvá nás učí dobre žiť, druhá dobre a správnym spôsobom veriť, tretia dobre sa modliť, štvrtá a piata bez akéhokoľvek pochybovania dôverovať Pánu Bohu.

Aký cieľ má katechizmus?


V krátkosti podáva učenie Písma svätého. Preto Lutherov katechizmus nazývame aj Malá Biblia.

Ako poznávame Pána Boha?


Pána Boha poznávame najmä vierou.

Symbolické knihy

Augsburské vyznanie

stiahnuť

Malý katechizmus

stiahnuť

Veľký katechizmus

stiahnuť

Štruktúra a orgány

Štruktúra a orgány

Vnútorná štruktúra ECAV na Slovensku:

 • ECAV na Slovensku má demokratické cirkevné zriadenie, ktoré je založené:

  • na volebnom práve všetkých veriacich

  • na paritnom (rovnakom) zastúpení kňazov a veriacich v orgánoch cirkvi

 • základnou organizačnou jednotkou je cirkevný zbor (zoznam CZ - adresár)

 • zbory sa združujú do seniorátov (pozri senioráty) a senioráty do dištriktov (pozri dištrikty)

 • na Slovensku je vyše 300 cirkevných zborov ECAV, 14 seniorátov a dva dištrikty: Západný a Východný dištrikt

 • zbory, senioráty a dištrikty vytvárajú Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku


Demokratické voľby sú v evanjelických cirkvách tradíciou už od čias reformácie. Voľby v ECAV na Slovensku upravuje Ústava ECAV na Slovensku.

Orgány ECAV na Slovensku

Orgány ECAV a jej organizačných jednotiek:

 • konvent: najvyšší orgán zboru, seniorátu alebo dištriktu

 • presbyterstvo: výkonný orgán na každej úrovni, zložený z presbyterov

 • predsedníctvo: štatutárny zástupca každej cirkevno-organizačnej jednotky; tvorí ho jeden ordinovaný a jeden neordinovaný – dozorca

 • synoda: zákonodarný a najvyšší správny orgán ECAV na Slovensku od roku 1993


Základným zákonom ECAV je Ústava Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (Cirkevný zákon č. 1/1993 v znení ďalších predpisov).

 

​​​​​​Členov presbyterstiev a predsedníctiev (dozorcov, farárov, seniorov, biskupov) volia v priamej voľbe členovia zborov na konventoch.

 

Zastúpenie ordinovaných a neordinovaných v jednotlivých orgánoch cirkvi je založené na parite: tvorí ich rovnaký počet ordinovaných a neordinovaných členov cirkvi.

Kto je ordinovaný?

Po ukončení štúdia teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa absolvent môže dať ordinovať (používa sa aj nesprávny výraz „vysvätiť“) a vstúpiť do služby ako ordinovaný, teda duchovný (kaplán, farár...).
 

​Titul presbyter pochádza z gréckeho presbyteros, čo znamená starší; v Novej zmluve sa slovo nachádza 66-krát. Nájdete ho napríklad v Matúšovi, 27. kapitola (5-krát).

Zborník cirkevnoprávnych predpisov - aktuálne znenie

stiahnuť

 

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku. Zasadá minimálne raz ročne a tvoria ju:

 • predsedníctvo cirkvi (generálny biskup a generálny dozorca)

 • členovia predsedníctiev dištriktov

 • členovia predsedníctiev seniorátov

 • generálny právny zástupca

 • zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

 • delegáti seniorátov: každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jednéhoneordinovaného)

Synoda si zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo: predsedu a podpredsedu za ordinovaných, predsedu a podpredsedu za neordinovaných, pričom musia byť rovnako zastúpené oba dištrikty.

Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, plní funkciu zákonodarného orgánu, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku schvaľuje správu o činnosti, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov ECAV, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi, zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

400_vyrocie-synody-znamka.png

 


Slovo synoda pochádza z gréčtiny. Bolo to:

 1. od roku 1536 – vyššie cirkevné zhromaždenie, ktoré sa schádzalo na riešenie aktuálnych nábožensko - cirkevných problémov – prvá takáto synoda sa uskutočnila v Kremnici roku 1536;

 2. od roku 1610 – zákonodarný orgán evanjelickej cirkvi. Prvá hornouhorská zákonodarná synoda sa konala roku 1610 v Žiline, spišskosobotská synoda 1614, generálna synoda v Prievidzi 1620, druhá hornouhorská synoda 1704 v Cerove, tretia roku 1707 v Ružomberku, štvrtá 1791 v Pešti a piata roku 1891 v Budapešti. Po roku 1918 sa konalo päť zákonodarných synod;

 3. od roku 1993 podľa Ústavy ECAV na Slovensku – zákonodarný a najvyšší orgán ECAV na Slovensku.

400. výročie konania Žilinskej synody, poštová známka vydaná 30.3.2010, číslo emisie 472, autori: prof. akad. mal. Dušan Kállay; doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.

bottom of page