top of page

Krst Svätý

Ku krstu potrebujete:

 

 • Členstvo v cirkevnom zbore

 • Svedectvo o konfirmácii rodičov a krstných rodičov

 • Vyplnené tlačivo Evidenčný list člena cirkevného zboru

 

Krst dieťaťa je potrebné ohlásiť osobne na farskom úrade minimálne 2 týždne vopred. Pred krstom sa vyžaduje aspoň jedno stretnutie – príprava pred obradom. Krst Svätý sa spravidla v cirkevnom zbore prisluhuje počas služieb Božích.

Vo výnimočnom prípade, o žiadosti rodičov ohľadom konania Krstu Svätého mimo služieb Božích rozhodne zborový farár.

0

Viac informácií o Krste svätom z cirkevnoprávnych predpisov

​​

A. Krst svätý

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčaťom), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým, za týchto podmienok.

 

1. Krst detí (dojčiat)

 • a) krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne. Duchovný pastier (farár) je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, čí sú rodičia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne zosobášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto podmienky nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pred krstom dieťaťa boli oni sami najprv pokrstení (konfirmovaní) a ich manželstvo evanjelicko-kresťanským spôsobom požehnané. Krst sa neprislúži, ak aspoň jeden z rodičov nebude pokrstený, a ak krstní rodičia nedostanú od rodičov (alebo pestúnov, vychovávateľov) písomné právo vychovávať dieťa vo viere. Vo zvláštnych prípadoch udelí výnimku príslušný senior.

 • b) V prípade, že krst žiadajú starí rodičia alebo príbuzní, duchovný pastier rozhodne o prislúžení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a výchovu dieťaťa v rodine a v spolupráci s cirkvou. V každom prípade do 15 rokov dieťaťa je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

 • c) Krstní rodičia majú byť zásadne ev. a. v. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade manželov - krstných rodičov aj cirkevne zosobášení. Krstní rodičia z inej cirkvi musia byť pokrstení. Krstným rodičom nemôže byť ten, kto nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti krstného rodiča ev. a. v. nasledujú vierovyznanie neevanjelického rodiča. Po vekovej stránke za krstných rodičov z ev. a. v. cirkvi možno prijať člena po konfirmácii. Ak rodina trvá na krstných rodičoch, ktorí nespĺňajú hore uvedené predpoklady, navrhne kňaz rodine popri týchto krstných rodičoch ďalších spomedzi členov cirkevného zboru, ktorí prijmú túto úlohu menom cirkevného zboru.

 • d) Pri krste detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a konfirmácia.

 • e) Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia a krstní rodičia dieťaťa. S ich neprítomnosťou možno súhlasiť len z veľmi vážnych dôvodov.

 • f) Ak sú krstní rodičia (jeden z nich) v čase krstu dieťaťa vzdialení, alebo z iných dôvodov neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodičia (za tých istých podmienok), ktorých treba zapísať do matriky po riadnych krstných rodičoch ako zastupujúcich.

 • g) Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov tých, čo nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná, musia títo predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne o cirkevnom sobáši.

 • h) Celý cirkevný zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

 

2. Krst detí do konfirmačného veku

 • a) Pri krste detí do konfirmačného veku platia podmienky ako pri krste detí (dojčiat).

 • b) Analogicky platia podmienky pre krstných rodičov ako pri krste detí - dojčiat.

 • c) V pastorálnom rozhovore s rodičmi takého dieťaťa duchovný pastier pripraví dieťa ku krstu primerane veku dieťaťa, aby mohlo samo chápať a priznať sa k daru Božej milosti v krste.

 • d) Ak je dieťa v konfirmačnom veku, možno ho najprv pokrstiť a potom zapojiť do konfirmačnej prípravy, alebo najprv zapojiť do konfirmačnej prípravy (s ostatnými konfirmandmi) a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiť.

 

3. Krst mládeže a dospelých

 

 • a) Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky).

 • b) Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.

 

4. Miesto krstu

 • Krstiť je potrebné zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Božích. Zo závažných dôvodov možno krstiť aj v zborovej miestnosti, alebo na inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa možno krstiť aj v nemocnici alebo domácnosti. Pri takomto krste je potrebné sa usilovať o prítomnosť aspoň krstných rodičov. Ak to nie je možné (dieťa je napr. v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem farára nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť pri krste niekoho z veriacich členov zdravotníckeho personálu. Pri zápise do matriky zapíše sa ich meno ako zastupujúcich krstných rodičov. Pri výkone v nemocniciach nemusí farár použiť luterák.

5. Krsty z iných cirkevných zborov

 • Zásadne nemožno krstiť deti z iných cirkevných zborov (ako i mládež a dospelých). V prípade, že je farár o takú službu požiadaný, je povinný pred krstom vyžiadať si ku krstu súhlas od farára zboru, do ktorého dieťa podľa trvalého alebo prechodného pobytu rodičov patrí (viď Cirkevná ústava). Po vykonaní krstu zašle farár dáta rodičov, krstných rodičov, dieťaťa s dátumom krstu farárovi patričného zboru na záznam do matriky pokrstených. Do matriky vlastného zboru (v ktorom bolo dieťa pokrstené) zapíše krst bez poradového čísla. V prípade takéhoto krstu platia rovnako všetky podmienky, ako sú uvedené v bode 1.

6. Zápis do matriky pokrstených

 • Zápis do matriky pokrstených je farár povinný vykonať po každom krste so všetkými údajmi, presne podľa rubrík, ktoré matrika vyžaduje. Osobne podpíše zápis krstu v kolónke určenej pre krstiaceho. Zápis má charakter evidencie v rámci pastorálnej starostlivosti o členov cirkevného zboru.

7. Svedectvo o krste

 

 • Po vykonaní krstu je duchovný pastier (farár) povinný odovzdať rodičom svedectvo o krste dieťaťa, ako aj o každom vykonanom krste (mládež, dospelí). Duplikát svedectva o krste na požiadanie stránky vydá farský úrad len v prípade, že nejde o prestup do inej cirkvi, alebo o sobáš v inej cirkvi.

8. Krst dieťaťa inoveriacich rodičov

 • Krst dieťaťa inoveriacich rodičov je možný len po predchádzajúcom súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa.

Formuláre na stiahnutie

Sviatosť Krstu svätého v Malom katechizme Dr. Martina Luthera

 

IV. čiastka: Sviatosť' svätého krstu

Po prvé:

 • Čo je krst?

Krst nie je len obyčajná voda, ale je voda v Božom prikázaní obsiahnutá a so slovom Božím spojená.

 • Ktoré je to Božie slovo?

Keď Kristus, náš Pán, hovorí u Matúša v poslednej kapitole: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého."

Po druhé:

 • Čo krst svätý dáva alebo aký úžitok prináša?

Pôsobí odpustenie hriechov, vyslobodzuje od smrti a diabla a dáva večné blahoslavenstvo všetkým, ktorí veria, čo hovoria Božie slová a sľuby.

 • Ktoré sú tie Božie slová a sľuby?

Keď Kristus, náš Pán hovorí u Marka v poslednej kapitole: „Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený".

Po tretie:

 • Ako voda môže spôsobiť takú veľkú vec?

Voda to isteže nespôsobí, ale Božie slovo, ktoré je s vodou a pri vode a viera, ktorá verí takému Božiemu slovu, vode pridanému, lebo voda bez Božieho slova je obyčajná voda a nie krst, ale so slovom Božím je krst, to je spasiteľná voda života a „kúpeľ znovuzrodenia skrze Ducha Svätého", ako hovorí sv. Pavel u Títa v tretej kapitole: „A to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení Jeho milosťou, mali podiel na večnom živote podľa nádeje". To je iste pravda.

Po štvrté:

 • Čo znamená takéto krstenie vodou?

Znamená, že starého Adama v sebe každodennou ľútosťou a pokáním máme topiť a mŕtviť so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami a že zas každý deň má vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by naveky žil pred Bohom v spravodlivosti a čistote.

 • Kde je to napísané?

Píše to sv. Pavel v liste Rímskym v šiestej kapitole: „Spolu a s Ním boli sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života".

Konfirmácia

 

Ku konfirmácii potrebujete:

 

 • Bibliu, Evanjelický spevník, Konfirmačnú príručku

 • Vyplniť a podať Prihlášku na konfirmačnú prípravu

 • Absolvovať konfirmačnú prípravu a skúšku konfirmandov

Konfirmácia  sa skladá z verejnej skúšky v kostole a slávnosťou konfirmácie, ktorá je spravidla v poslednú májovú nedeľu. Na konfirmáciu sa môže prihlásiť aj nepokrstené dieťa alebo dospelý - po výučbe, ešte pred samotnou konfirmačnou slávnosťou je konfirmand pokrstený.

Viac informácií o konfirmácii z cirkevnoprávnych predpisov

B. Konfirmácia

 • Podľa CÚ čl. 9 ods. 2 konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku z veku a z dvojročnej príprave doby udeľuje senior. Výnimku nemožno udeliť z oboch požiadaviek súčasne.

 • Dvojročná konfirmačná príprava sa rozumie v rozsahu 80-100 vyučovacích hodín, rozdelených do dvoch bežných rokov. Vyučujúci vedie o konfirmačnej príprave záznam (učebné látky, dochádzka konfirmandov a pod.). Pri príprave starších alebo dospelých je potrebné primeraným spôsobom obsiahnuť celú konfirmačnú látku.

 • Na konfirmačnú prípravu je farár povinný používať učebnice a prípravku cirkvou schválené. Súčasťou konfirmačnej prípravy má byť aj práca s Bibliou, s evanjelickým spevníkom (naučiť spamäti aspoň 30 piesní - 1. verš), naučiť biblické texty - výpovede, žalmy, modlitby.

 • Od konfirmandov (i katechuménov) je potrebné požadovať pravidelnú účasť na nedeľných dopoludňajších službách Božích.

 • Konfirmačná slávnosť sa koná podľa chrámovej Agendy.

 • Pri konfirmácii dostáva každý konfirmand konfirmačnú rozpomienku (i dospelí), na ktorej nesmie chýbať dátum krstu, uvedený je konfirmačný biblický text s podpisom konfirmujúceho a pečiatkou cirkevného zboru.

 • Po konfirmácii zapíše konfirmujúci podľa abecedného poriadku konfirmandov do konfirmačnej matriky s uvedením biblického textu a dátumom konfirmácie. K tomuto zápisu sa pripája každá ďalšia individuálna konfirmácia, ak taká bola v zbore počas roka.

 • Podľa cirkevného nariadenia č. 9/1991 !!! toto cirkevné nariadenie už bolo zrušené !!! konfirmovať nemôže diakon.

 • Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje kňaz, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské služby Božie, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.

Formulár na stiahnutie

Význam konfirmácie

Čo je konfirmácia

z latinského slova "confirmatio", čiže potvrdenie alebo utvrdenie.

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí, resp. pokrstených dospelých, medzi dospelých členov cirkvi, a to na základe dvoch hlavných predpokladov:

 • Osobné vyznanie viery

Pri konfirmácii konfirmandi vyznávajú Všeobecnú vieru kresťanskú. Toto vyznávanie sa pre nich stáva osobným priznaním sa k viere v Trojjediného Pána Boha.

 • Potvrdenie krstnej zmluvy

Konfirmandi sami potvrdzujú krstnú zmluvu, ktorú pri ich krste namiesto nich uzavreli s Pánom Bohom ich rodičia a krstní rodičia. Tentokrát budú už sami verejne sľubovať lásku a vernosť Pánu Bohu a našej drahej cirkvi.

Konfirmácia dáva človeku aj určité práva v cirkvi. Umožňuje mu napr.: zúčastňovať sa pravidelne na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, alebo po dovŕšení požadovaného veku oprávňuje byť svedkom pri cirkevnom sobáši. Taktiež môže byť volený do rôznych funkcií v cirkvi a cirkevnom zbore. V právomociach dospelých konfirmovaných členov cirkevného zboru je v prípade nebezpečenstva úmrtia iného človeka aj krstiť.

Konfirmovaní môžu byť aj dospelí! Aj oni prechádzajú vyučovaním vo forme pastorálnych rozhovorov. Samozrejme, už nie sú verejne vyskúšaní. Dospelí sa dávajú konfirmovať aj v staršom veku, kvôli túžbe byť plnohodnotnými členmi cirkvi a teda môžu prijímať aj Večeru Pánovu.

Cirkevný sobáš

 

K cirkevnému sobášu potrebujete:

 • Svedectvo o konfirmácii snúbencov a svedkov

 • Vyplniť a zaslať na farský úrad elektronické tlačivo: Sobášna zápisnica

 • Vyplniť a odovzdať na príslušnom matričnom úrade tlačivo: Žiadosť o uzavretie manželstva (najneskôr 7 dní pred sobášom!!!)

 • Absolvovať prípravu k sobášu

 • Po uzavretí manželstva by mali členovia cirkevného doplniť a odovzdať aktualizovaný Evidenčný list člena CZ

Snúbenci a svedkovia majú byť konfirmovaní evanjelici, aspoň jeden zo snúbencov člen cirkevného zboru Kežmarok.

Snúbenci a svedkovia musia spĺňať cirkevnými zákonmi stanovené podmienky k uzavretiu manželstva.

Sobášu predchádza príprava. Je potrebné ohlásiť a dohodnúť si termín svadby so zborovým farárom najlepšie 3 mesiace vopred.

Administratívne úkony, doklady potrebné pre uzavretie sobáša...

Cirkevný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Miesto uzavretia cirkevného sobáša

Cirkevný sobáš sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Rovnako ako v prípade civilného sobášu, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša

Doklady potrebné na uzavretie sobáša sú občania povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Sedemdňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva a to najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou v týchto prípadoch sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.

Štátny občan Slovenskej republiky je pred uzavretím manželstva poviný príslušnému matričnému úradu predložiť tieto doklady:

 • rodný list,

 • doklad o štátnom občianstve,

 • potvrdenie o pobyte,

 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,

 • doklad o rodnom čísle,

 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady, ktoré sú vyznačené hrubou farbou možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Doklady obsahujúce údaje  o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky. V súvislosti s vytvorením elektronickej matriky sa vytvára centrálna databáza matričných udalostí, ktorá je integrovaná s Registrom fyzických osôb. Údaje evidované v tejto databáze nie je teda potrebné dokladať dvojmo.

Snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo tzv. žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré potvrdí matričný úrad a snúbenci ho doručia príslušnému orgánu cirkvi.

Po sobáši sa vyhotoví zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá okrem identifikačných údajov snúbencov a svedkov (mená, priezviská, rodné čísla), obsahuje dátum a miesto sobáša, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa a dohodu  o priezvisku. V prípade, že bol pri obrade prítomný tlmočník, zápisnica obsahuje aj jeho meno, priezvisko a podpis a odtlačok jeho úradnej pečiatky.

Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Formuláre na stiahnutie

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

 • nový občiansky preukaz si musíte vybaviť v lehote do 30 dní od sobáša.

 • ak plánujete po sobáši medové týždne v zahraničí, kde nepostačuje vycestovať iba s občianskym preukazom, rátajte aj s novým cestovným pasom. V prípade, že máte zakúpenú letenku na pôvodné priezvisko a doklady vydané už na nové priezvisko, odporúčame vám obrátiť sa na leteckú spoločnosť a doriešiť podrobnosti priamo s ňou.

 • zmena sa týka aj vodičského preukazu a zo zákona máte na nahlásenie zmeny čas len 5 dní. Nové priezvisko treba zároveň zmeniť aj na technickom preukaze.

 • netreba zabudnúť ani na zdravotnú kartu poistenca, zmenu musíte nahlásiť do 8 dní.

 • zmenu treba ohlásiť do 8 dní aj v sociálnej poisťovni, okrem zamestnanca, ktorý nahlasuje zmenu zamestnávateľovi a až ten následne kontaktuje sociálnu poisťovňu.

 • ďalej je potrebné kontaktovať mobilného operátora, banku, poisťovňu, kataster, daňový úrad (do 30 dní), živnostenský úrad (do 15 dní), obchodný register (do 30 dní), lekára a podobne.

Cirkevný pohreb

 

K cirkevnému pohrebu potrebujete:

 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

 • Členstvo v cirkevnom zbore

 • Vyplniť tlačivo Žiadosť o cirkevný pohreb a doručiť na farský úrad

Pohreb z kostola sa uskutočňuje na žiadosť rodiny, ak bol zosnulý farárom, presbyterom alebo funkcionárom cirkevného zboru.

Podľa cirkevného nariadenia č.1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru § 4 musia pozostalí pri pohrebe v prípade neplatiča uhradiť za nebohého cirkevný príspevok v celkovej sume za posledných 5 rokov. Bez tohto kroku nemožno vykonať náboženský úkon.

Viac informácií o cirkevnom pohrebe z cirkevnoprávnych predpisov

 

E. Cirkevný pohreb


Úprava na konanie evanjelických pohrebov vychádza zo zásadného teologického stanoviska a poznania, kto je subjektom a objektom pohrebu: subjektom je cirkevný zbor. On vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie slovo a ktoré ďakuje za to, čo Boh vykonal cez odchádzajúceho.

 

To znamená:

 • Keďže cirkevný zbor vykonáva pohreb, zásadne pohreb nemožno odmietnuť žiadnemu členovi cirkvi. Liturgická podoba každého pohrebu sa riadi pohrebnou agendou.

 • Cirkevné zbor nevykoná pohreb tomu, kto vystúpil z evanjelickej cirkvi, alebo bol z nej vylúčený na základe platných cirkevných zákonov a nariadení.

 • Pri pohrebe samovrahov, resp. ťažkých prípadov rudí, ktorí žili pohoršlivo, vzhľadom na charakter a podstatu evanjelického pohrebu, treba konať pohreb normálnym spôsobom. V takomto prípade je však nutný diferencovaný výber liturgických textov (žalmu, modlitieb), primeraný obsah kázne a odobierky. Pri liturgii (záverečnej) nad hrobom, použije sa upravené slovo požehnania - prežehnania: Trojjediný Bože, Otče, Synu, Duchu Svätý, do Tvojich milostivých rúk porúčame tohto brata (sestru). Tvojmu svätému menu buď časť a sláva na veky. Amen.

 • Doterajšie disciplinárne úpravy o konaní pohrebov samovrahov a pod disciplínou sa nachádzajúcich členov cirkvi (viď napr. doterajšiu pohrebnú agendu) strácajú platnosť, lebo nezodpovedajú podstate evanjelického pohrebu.

 • Ak zosnulý člen zboru z akýchkoľvek dôvodov neprispieval na cirkevno-zborové potreby (cirkevný príspevok), upozorní duchovný pastier v pastorálnom rozhovore pozostalých na potrebu splniť tieto povinnosti.

 • Pri prevoze mŕtveho tela do iného cirkevného zboru na pochovanie, koná sa len jeden pohreb. Na druhom mieste má byt' len krátka pobožnosť (pieseň, krátky príhovor, modlitba, liturgia nad hrobom). Ak ide o pohreb po prevezení, má sa konať krátka pobožnosť (bez liturgie nad hrobom) na mieste, odkiaľ bol mŕtvy prevezený.

 • Zvonenie pri pohrebe nie je poctou mŕtvemu. Zvonením cirkevný zbor oznamuje, že zomrel člen zboru. Do dňa pohrebu zvoní sa denne najviac dvakrát, pri samotnom pohrebe (rozlúčke) podľa miestnych zvykov. Poplatok za zvonenie je príspevkom do cirkevno-zborovej pokladne, alebo odmenou zvonárovi (kostolníkovi), alebo trovy s ním spojené znáša cirkevný zbor.

 • Používanie zvonov pri občianskych pohreboch je vylúčené (vzhľadom na charakter - podstatu zvonenia)!

 • Používanie zvonov pri pohreboch členov iných cirkví je vecou dohody príslušných cirkevných zborov. Podobne pri používaní zvonov iných kresťanských cirkví pri evanjelických pohreboch.

 • Ak sa chce v rámci evanjelického pohrebu niekto pohrebnému zhromaždeniu prihovoriť (zamestnávatel' zosnulého, obecný úrad, rozličné spolky, občianske výbory a pod.), môže tak urobiť len po predchádzajúcom dohovore s pochovávajúcim farárom

 • Odporúča sa (najmä vo vidieckych zboroch), aby sa v čele pohrebného sprievodu niesol kríž.

 • Odporúča sa, aby duchovný pastier v najbližších dňoch po pohrebe navštívil rodinu zosnulého a zotrval s ňou v pastorálnom rozhovore.

 • Niet zásadných dôvodov, okrem dôvodov hygienických (riadených štatútom obce), prečo by sa rakva s mŕtvym telom nemohla vnášať do chrámu. Je vecou cirkevného zboru, či súhlasí s takýmto odporúčaním a kde sa v priestore chrámu počas pohrebu rakva uloží. Neodporúča sa rakvu v chráme otvoriť.

 • Na pohreboch sa nepoužíva kamža a u kňazov vylučuje sa aj používanie ozdobných, najmä čierno lemovaných tabličiek a pod.

 • Evanjelický cirkevný pohreb možno vykonať aj inoveriacemu na žiadosť rodiny, ktorá predtým o pohrebe upovedomila kňaza patričnej cirkvi. Pokial' kňaz inej cirkvi odmietol pochovať člena svojej cirkvi, môže tak urobiť na požiadanie rodiny evanjelický farár v prípade, že tým nespôsobí verejné pohoršenie a ujmu vlastnej cirkvi, resp. zboru.

 • Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou (agentúrou).

Formuláre na stiahnutie

bottom of page