Krst Svätý

Ku krstu potrebujete:

 

 • Členstvo v cirkevnom zbore

 • Svedectvo o konfirmácii rodičov a krstných rodičov

 • Vyplnené tlačivo Evidenčný list člena cirkevného zboru

 

Krst dieťaťa je potrebné ohlásiť osobne na farskom úrade minimálne 2 týždne vopred. Pred krstom sa vyžaduje aspoň jedno stretnutie – príprava pred obradom. Krst Svätý sa spravidla v cirkevnom zbore prisluhuje počas služieb Božích.

Vo výnimočnom prípade, o žiadosti rodičov ohľadom konania Krstu Svätého mimo služieb Božích rozhodne zborový farár.

Viac informácií o Krste svätom z cirkevnoprávnych predpisov

Formuláre na stiahnutie

Sviatosť Krstu svätého v Malom katechizme Dr. Martina Luthera

Konfirmácia

 

Ku konfirmácii potrebujete:

 

 • Bibliu, Evanjelický spevník, Konfirmačnú príručku

 • Vyplniť a podať Prihlášku na konfirmačnú prípravu

 • Absolvovať konfirmačnú prípravu a skúšku konfirmandov

Konfirmácia  sa skladá z verejnej skúšky v kostole a slávnosťou konfirmácie, ktorá je spravidla v poslednú májovú nedeľu. Na konfirmáciu sa môže prihlásiť aj nepokrstené dieťa alebo dospelý - po výučbe, ešte pred samotnou konfirmačnou slávnosťou je konfirmand pokrstený.

Viac informácií o konfirmácii z cirkevnoprávnych predpisov

Formulár na stiahnutie

Význam konfirmácie

Cirkevný sobáš

 

K cirkevnému sobášu potrebujete:

 • Svedectvo o konfirmácii snúbencov a svedkov

 • Vyplniť a zaslať na farský úrad elektronické tlačivo: Sobášna zápisnica

 • Vyplniť a odovzdať na príslušnom matričnom úrade tlačivo: Žiadosť o uzavretie manželstva (najneskôr 7 dní pred sobášom!!!)

 • Absolvovať prípravu k sobášu

 • Po uzavretí manželstva by mali členovia cirkevného doplniť a odovzdať aktualizovaný Evidenčný list člena CZ

Snúbenci a svedkovia majú byť konfirmovaní evanjelici, aspoň jeden zo snúbencov člen cirkevného zboru Kežmarok.

Snúbenci a svedkovia musia spĺňať cirkevnými zákonmi stanovené podmienky k uzavretiu manželstva.

Sobášu predchádza príprava. Je potrebné ohlásiť a dohodnúť si termín svadby so zborovým farárom najlepšie 3 mesiace vopred.

Administratívne úkony, doklady potrebné pre uzavretie sobáša...

Formuláre na stiahnutie

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

Cirkevný pohreb

 

K cirkevnému pohrebu potrebujete:

 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

 • Členstvo v cirkevnom zbore

 • Vyplniť tlačivo Žiadosť o cirkevný pohreb a doručiť na farský úrad

Pohreb z kostola sa uskutočňuje na žiadosť rodiny, ak bol zosnulý farárom, presbyterom alebo funkcionárom cirkevného zboru.

Podľa cirkevného nariadenia č.1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru § 4 musia pozostalí pri pohrebe v prípade neplatiča uhradiť za nebohého cirkevný príspevok v celkovej sume za posledných 5 rokov. Bez tohto kroku nemožno vykonať náboženský úkon.

Viac informácií o cirkevnom pohrebe z cirkevnoprávnych predpisov

Formuláre na stiahnutie

 • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár