top of page

Zborový spevokol - história, súčasnosť, aktivity

zbor.png

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!

Žalm 96, 1,2

Duchovná pieseň je neodmysliteľnou súčasťou života skutočného kresťana. V duchovných piesňach veriaci ľudia vyjadrujú svoje myšlienky, city a vzťahy k Bohu, a k sebe navzájom.

Spevokol evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku bol založený koncom roka 1947 na podnet brata farára Ondreja Spišiaka. Viedol ho učiteľ Vladimír Antol. Spievali sa nielen náboženské, ale aj svetské piesne, podľa potreby. Skúšky spevokolu boli 2 - 3 krát týždenne. Piesňami spevokol obohatil služby Božie v domácom cirkevnom zbore, ale aj v iných cirkevných zboroch.

 

Začiatkom roka 1949 ochabla činnosť spevokolu, po zákaze viesť spevokol učiteľ Antol odstúpil z funkcie zbormajstra. Žezlo viesť spevokol pripadlo sestre kantorke Kataríne Mehlyovej, ktorá viedla spevokol až do svojho dôchodku. Činnosť spevokolu sa zamerala na významné sviatky v cirkevnom roku. Skúšky členov spevokolu boli podľa potreby.

 

Neskôr bola dirigentkou spevokolu prof. Ružena Baráthová, ktorá pre svoj zlý zdravotný stav v lete roku 1994 spevokol odovzdala do rúk sestre Márii Šimanskej.

 

Spevokol sa začal schádzať pravidelne. Skupinka členov začala spievať aj na pohreboch a sobášoch. Počet členov spevokole bol okolo 20 - 25. Problémy s dochádzkou na skúšky boli, tak ako aj teraz. Ale spevokol i napriek problémom nezanikol.

 

Po ukončení vedenia spevokolu sestry Šimanskej, sa vďaka Bohu tejto úlohy ujal brat

farár Mgr. Roman Porubän, ktorý sa vzorne stará o jeho rast i naďalej.

 

V súčasnosti má spevokol 30 členov, ktorí sa stretávajú pravidelne v stredu o 18:00 v auditóriu lýcea. Skúšky začínajú krátkym zamyslením nad Božím slovom a modlitbou, ktorú si pravidelne pripravuje Mikuláš Lipták, či niektorí členovia zborového spevokolu. Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom nových piesní.

Počet aktívnych členov spevokolu je stabilný, i keď potrebujeme posilniť soprán – vyšší ženský hlas, na ktorom je postavená hlavná melódia celej skladby – chorálu a zároveň potrebujeme posilniť aj tenor – čo je mužský vyšší hlas. Pozývame medzi nás všetkých ochotných ľudí, ktorých Pán Boh obdaril dobrým hlasom, aby ním poslúžili v spoločenstve nášho cirkevného zboru, ale aj na iných miestach cirkvi či našej spoločnosti. Ak chceme, aby naďalej zborový spevokol fungoval, tak potrebuje mať ochotných spevákov, potrebuje generáciu, ktorá by nie z povinnosti, ale z hrdosti prevzala túto zodpovednosť na svoje plecia, že môže Bohu spievať na česť a chválu. Bola by škoda, keby spevokol zanikol, a to len kvôli tomu, že sme si nevedeli nájsť čas, aby sme mohli Bohu vrátiť len to, čo nám On štedro rozdal. Tým by sme sa aj spreneverili odkazu našich predkov, ktorí tu založili tento spevokol a ktorý funguje od čias brata farára Spišáka, a to je skoro 80 rokov. Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová vďaky za dlhoročnú službu, ktorou môžeme prispieť k duchovnému rastu nášho spoločenstva.

Ekumenická pobožnosť, Bazilika sv. Kríža v Kežmarku

V piatok 25. januára 2019 sa kežmarskí veriaci po vyše 20 rokoch stretli spolu na ekumenickej pobožnosti v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. V rámci programu vystúpil aj spevokol CZ ECAV Kežmarok.

Koncert na 4. adventnú nedeľu,

Auditórium lýcea, Kežmarok

23. decembra na 4. adventnú nedeľu sa uskutočnil v poradí 3. adventný koncert, na ktorom sa prezentoval aj náš zborový spevokol zaspievaním dvoch piesní.

Koncert na 3. adventnú nedeľu,

Auditórium lýcea, Kežmarok

16. 12. 2018 v rímskokatolíckom kostole v Ľubici sa uskutočnil ekumenický koncert, do ktorého sa zapojili všetky cirkvi pôsobiace na území Ľubice. Náš zborový spevokol zaspieval tri piesne a jednu pieseň v klavírnom sprievode Romana Uhlára zaspieval Dávid Jendrušák. Na záver koncertu vystúpil ekumenický spevokol zložený zo všetkých prítomných cirkví pod taktovkou nášho pána farára R. Porubäna

Pamiatka zosnulých,

Ľubica, cintorín

1. novembra 2018 sa uskutočnila v Ľubici ekumenická pobožnosť na cintoríne pri príležitosti pamiatky zosnulých, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia štyroch kresťanských cirkví, pôsobiacich na území Ľubice. V rámci pobožnosti poslúžili piesňami aj naši spevokolisti.

7. stretnutie artikulárnych zborov

Hybe

30. 9. 2018 bola krásna, slnečná nedeľa a náš zborový spevokol sa zúčastnili 7. stretnutia artikulárnych zborov v Cirkevnom zbore Hybe. Stretnutie sa začalo o 10:00 h. Službami Božími, po ktorých nasledoval spoločný obed. Popoludní o 14:00 h. sme sa opäť stretli v chráme Božom, kde nám cirkevníci z Hronseka predstavili pásmo o Dr. Martinovi Lutherovi.

Nácvik piesní,

Hotel Satel, Poprad

„Piesňou Ťa vrúcne vzývame, piesňou Ti vďaku vzdávame, chválospev Tebe spievame, Bože náš.“ To sú slová jednej z piesní, ktoré náš zborový spevokol pod vedením brata farára Romana Porubäna a sestry Marty Bednárovej nacvičil počas tohtoročného leta. Nácvik piesní bol spoločný s popradským zborovým spevokolom a trval od polovice júna celé tri mesiace.

Nácvik piesní,

Hotel Satel, Poprad

Stretávali sme sa najprv v zborovej miestnosti v Poprade a potom od augusta u nás v lýceu, pričom sme nacvičili 30 piesní. Vyvrcholenie nácviku bolo 14.9. a 15.9.2018 v hoteli Satel v Poprade. Tu sme sa pod vedením dirigenta Ewalda Danela, klavírneho sprievodu jeho manželky Dagmar a komorného orchestra snažili čo najlepšie pripraviť na vystúpenie v Kežmarku a na dištriktuálnom dni v Poprade.

Pieseň, ktorá prebúdza,

Drevený artikulárny kostol, Kežmarok

v sobotu 15. septembra 2018 o 17:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole vystúpil spevokol na koncerte: Pieseň, ktorá prebúdza, a to pod vedením dirigenta Ewalda Danela (šéfdirigent Slovenského komorného orchestra) v sprievode sláčikového orchestra, ktorý pozostával z profesionálnych umelcov ale aj žiakov a učiteľov ZUŠ A. Cígera v Kežmarku.

Bol to neopakovateľný zážitok, keď sa 250 ľudí postavilo a zaspievalo duchovné piesne z rôznych období od 16. storočia až po súčasnosť.

Deň zmierenia, Dištriktuálny deň VD,

športová hala Aréna, Poprad

16. 09. 2018 sa konal Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku a začal sa o 9.30 hod. slávnostnými Službami Božími s Večerou Pánovou. Kázňou Slova Božieho, na text z knihy proroka Nehemiáša 1,4-11, poslúžil brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Predstavitelia našej cirkvi (farári, seniori, biskupi) pri symbolickom kríži prečítali „Spoločné vyhlásenie“, ktoré bolo vyjadrením vďačnosti, ale aj pokánia za krivdy spôsobené obetiam holokaustu a totalitných režimov. Bol to „Deň zmierenia“ a tieto slová privítali v športovej hale Aréna Poprad viac než 2500 účastníkov z celého Slovenska.

Gardenparty,

Farská záhrada, Kežmarok

01. 08. 2018 sa stretol zborový spevokol na farskej záhrade, no nie pri nácviku piesní, ale pri príjemnom posedení a dvoch milých spomienkach. Jedna spomienka sa týkala brata farára, ktorý presne 1. augusta pred 20. rokmi bol ordinovaný v Drevenom artikulárnom kostole vo Svätom Kríži.

Druhá spomienka sa týkala dlhoročnej členky nášho zborového spevokolu, ktorú Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti 25. júna 2018. Bola to spomienka na Aničku Oláhovú, ktorá sa hlboko zapísala do našich sŕdc svojou úprimnosťou, láskavosťou, ochotou a predovšetkým svojimi vynikajúcimi škvarkovými pagáčmi, ktoré rada napiekla pri každej príležitosti a keby jej bolo dopriate a dožila sa tohto stretnutia, tak určite by ich priniesla.

110. výročie úmrtia Samuela Webera,

 CZ Spišská Belá

10. 06. 2018 sa v chráme Božom v Spišskej Belej konali slávnostné služby Božie, v rámci ktorých si cirkevný zbor pripomenul 110. výročie úmrtia farára a historika Samuela Webera. Po skončení bohoslužieb sa prítomní presunuli na miestny cintorín, kde si pri obnovenej rodinnej hrobke Samuela Webera uctili jeho pamiatku položením venca a zaspievaním piesne.

Slávnostný program pokračoval v poobedňajších hodinách na fare. V úvode si prítomní vypočuli prednášku od PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD. o živote a diele Samuela Webera. V závere podujatia vystúpil aj náš spevokol, ktorý zaspieval štyri piesne. Po občerstvení a priateľských rozhovoroch sa prítomní rozišli do svojich domovov.

bottom of page