Domáce služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Updated: Nov 21, 2020

25. október 2020, stiahnuť verziu pre tlač

Oslovenie:


V mene Boha: Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.


Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, v dnešnú 20. nedeľu po Svätej Trojici. Od tejto nedele sa vám budeme v Tatranskom senioráte prihovárať prostredníctvom On-line priestoru, cez ktorý chceme do vašich domácnosti priniesť Božie slovo k povzbudeniu života v tejto zložitej situácii koronavírusu. I v dnešnú nedeľu chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste v dôvere prostredníctvom modlitby predstupovali pred Hospodina, a tak mu predkladali všetko to, čo vás ťaží a trápi, ale i to z čoho prežívate radosť všedného dňa.

Tieto bohoslužby začneme predspevom Najsvätejší.


Predspev: Najsvätejší

Pieseň: ES : 190 – Hospodine, večný Pane


1. Hospodine, večný Pane, / hriechy svoje vyznávame, / nerátaj ich, ku nám sa skloň, / Bože, Kyrie elejson!

2. Preveľká je naša vina; / Ty však dal si svojho Syna, / ktorý je z hriechov záchrancom, / Bože, Kyrie elejson!

3. Srdce naše pevne verí, / že odpustíš hriešnikovi / pre svoju smrť, bolestný skon, / Kriste, Kyrie elejson!

4. Ty si naša večná Spása, / v Tebe nebo otvára sa, / doveď nás pred svoj slávny trón, / Kriste, Kyrie elejson!


Modlitba:


Pane Bože, nebeský Otče, prosíme Ťa pokorne, ráč nám popriať ducha pravdy, pokoja a pravej múdrosti, aby sme dobre poznali a ochotne plnili, čo sa Tebe ľúbi. Udržuj nás neustále vo svojej láske a milosti, aby sme dobrým a účinným kresťanským životom vzdávali česť Tvojmu menu. Daj nám tu na zemi pobožne žiť a využívať daný čas milosti. Teba chceme chváliť časne i na veky vekov. Amen.


Epištola: Efezským 5, 15-21

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej

"Slovo nášho Boha zostáva naveky"


Pieseň: ES 308 – Modli sa často (Melódia: Kto len na Boha sa spolieha)


  1. Modli sa často a s radosťou / hľaď k Otcovi nebeskému, / aby Ťa obdaril milosťou, / posilnil k dielu dobrému, / cti ho a, srdce Mu oddaj, / tak horlivo sa modlievaj.

  2. V duchu a v pravde sa modlievaj, / Boh Duch je, prameň svätosti, / mnohovravnosti sa vyhýbaj, / neslúži ona Božej cti. / Vrúcnosť a nie mnoho rečí / o pravej modlitbe svedčí.

  3. Modlievaj sa na každom mieste / k všadeprítomnému Bohu, / veď myseľ vrúca, srdce čisté / sú najmilším chrámom Jemu. / Tvoj hlas i v komôrke čuje, / nad pokorným sa zmiluje.

  4. Modli sa v bratskom spoločenstve, / modli sa doma i v chráme, / svedčí o úprimnom kresťanstve, / keď Boha svetu vyznáme; / nábožnosť vrúcnejšia býva, / keď mnoho sŕdc v jedno splýva.

  5. Nemodlievaj sa len za seba, / aj za blížnych sa modlievaj, / pros za nich, však im pomôcť treba, / i sám ochotne pomáhaj; / modlitbu takú rád vidí / Boh náš, Otec všetkých ľudí.

  6. Modlievaj sa v mene Ježiša / za vzrast kráľovstva Božieho, / nech rastie táto lásky ríša, / pros za dar Ducha Svätého, / veď Ježiš je sväté meno, / v Ňom kľakaj každé koleno.

  7. Modlievaj sa, ale i pracuj / a snaž sa o to, čo žiadaš, / povinnosti plň, tak dokazuj, / že vieru v Boha v srdci máš. / Modli sa, choď Božou cestou, / práca buď modlitby sestrou.

  8. Môj Bože, podľa vôle Tvojej / úprimne sa chcem modlievať; / ráč k modlitbe sa priznať mojej / a vrúcne prosby vyslyšať; / vo všetkom však, drahý Pane, / nech sa Tvoja vôľa stane.


Evanjelium: Matúš 22; 1-14

Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: Kráľovstvo nebeské je podobné človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi: I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu; ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly a kŕmny dobytok som pobil a všetko je hotové; poďte na svadbu! Ale oni nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojská, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu! A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ sluhom: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

"Slovo nášho Boha zostáva naveky."


Pieseň: ES 203- V jedného Boha veríme


1. V jedného Boha veríme, / Otca vševládneho. / Zem i nebesá Jeho sú, / my dietky sme Jeho. / Čo viditeľné jestvuje / a neviditeľné, / len z Jeho vôle povstalo, / Ním bolo stvorené.

2. Veríme v Krista Ježiša: / Syn jednorodený od Otca od večnosti bol / na spásu nám daný. / Trpel, smrť kríža podstúpil, / v tretí deň z mŕtvych vstal. / Na pravici Otca sedí, / slávu večnú prijal.

3. Veríme v Ducha Svätého, / Oživovateľa, / ktorý svojou božskou mocou / nás k jednote volá. / Veríme vín odpustenie / a z mŕtvych vzkriesenie, / po ňom verných život večný / čaká prisľúbený.


Suspírium:


Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.