Domáce služby Božie na III. pôstnu nedeľu

Updated: May 17, 2020

(15. marec 2020, Kežmarok, Ľubica ) stiahnuť verziu pre tlač"V mene Boha: Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen"


Pieseň:


ES 368 ; organový sprievod

1.

Bože Otče, buď Ti chvála,

že nám Tvoja milosť dala

tohto dňa sa dožiť v zdraví;

ó, buď nám aj dnes láskavý!


2.

Bože Synu, drahý Pane,

daj, nech i dnes to konáme,

čo by sa Tebe ľúbilo,

nám na spásu poslúžilo.


3.

Bože Duchu, chráň od zlého,

poteš v zármutku každého,

a keď príde posledný deň,

prijmi aj nás k sebe. Amen.


Modlitba:


Všemohúci Bože, náš Otče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje slovo počúvajú a zachovávajú. K Tebe pozdvihujeme oči, aby si vypočul naše prosby a pokorné želania, lebo vo svetle Tvojho slova poznávame svoje hriechy a desíme sa ich následkov. Ty nás poznáš lepšie ako my sami seba, vieš, že podliehame slabostiam a neprávostiam. Bez Tvojej pomoci by sme zahynuli. Tvoja vôľa však neznáša nijaké zlo. Prosíme, veď nás cestou pravdy, spravodlivosti a svätosti, chráň nás pred bludom a neresťou a zachovaj nás v istote viery a nádeje teraz i po všetky dni.


Epištola: Efezským 5,1-9

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie – čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde.

"Slovo nášho Boha zostáva naveky."


Pieseň:


ES 108 ; organový sprievod


1.

Pod kríž Tvoj padám, Kriste môj,

Pane ukrižovaný,

bojuješ za mňa smrti boj,

prúdi svätá krv z dlaní;

Ty trpíš, hoc ja som zhrešil,

Ty mrieš, aby som večne žil.


2.

Pod krížom Tvojím žiaľom,

ach prehorkým srdce plním,

uniká síce z neho strach

pred trestom hrôzyplným,

však srdce žiali deň po dni,

že lásky tej nie som hodný.


3.

Pod krížom Tvojím, Kriste môj,

sa k Tebe viniem, modlím:

Len Tebe žitia svojho zdroj,

chcem zveriť – a pohodlím

pohrdnúť hriešnym z všetkých síl:

By som sa verným dosvedčil.


4.

Po krížom Tvojím zmierený

slzy vďačnosti roním,