top of page

Domáce služby Božie na III. pôstnu nedeľu

Updated: May 17, 2020

(15. marec 2020, Kežmarok, Ľubica ) stiahnuť verziu pre tlač"V mene Boha: Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen"


Pieseň:


1.

Bože Otče, buď Ti chvála,

že nám Tvoja milosť dala

tohto dňa sa dožiť v zdraví;

ó, buď nám aj dnes láskavý!


2.

Bože Synu, drahý Pane,

daj, nech i dnes to konáme,

čo by sa Tebe ľúbilo,

nám na spásu poslúžilo.


3.

Bože Duchu, chráň od zlého,

poteš v zármutku každého,

a keď príde posledný deň,

prijmi aj nás k sebe. Amen.


Modlitba:


Všemohúci Bože, náš Otče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje slovo počúvajú a zachovávajú. K Tebe pozdvihujeme oči, aby si vypočul naše prosby a pokorné želania, lebo vo svetle Tvojho slova poznávame svoje hriechy a desíme sa ich následkov. Ty nás poznáš lepšie ako my sami seba, vieš, že podliehame slabostiam a neprávostiam. Bez Tvojej pomoci by sme zahynuli. Tvoja vôľa však neznáša nijaké zlo. Prosíme, veď nás cestou pravdy, spravodlivosti a svätosti, chráň nás pred bludom a neresťou a zachovaj nás v istote viery a nádeje teraz i po všetky dni.


Epištola: Efezským 5,1-9

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie – čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde.

"Slovo nášho Boha zostáva naveky."


Pieseň:1.

Pod kríž Tvoj padám, Kriste môj,

Pane ukrižovaný,

bojuješ za mňa smrti boj,

prúdi svätá krv z dlaní;

Ty trpíš, hoc ja som zhrešil,

Ty mrieš, aby som večne žil.


2.

Pod krížom Tvojím žiaľom,

ach prehorkým srdce plním,

uniká síce z neho strach

pred trestom hrôzyplným,

však srdce žiali deň po dni,

že lásky tej nie som hodný.


3.

Pod krížom Tvojím, Kriste môj,

sa k Tebe viniem, modlím:

Len Tebe žitia svojho zdroj,

chcem zveriť – a pohodlím

pohrdnúť hriešnym z všetkých síl:

By som sa verným dosvedčil.


4.

Po krížom Tvojím zmierený

slzy vďačnosti roním,

daj, nech sa ani v súžení

od Teba neodkloním,

beriem kríž svoj – jasná je púť,

len Ty mi na nej Vodcom buď!


Evanjelium: Lukáš 11,14-28

A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z neba. Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok; a keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a vezme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.

Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej:


Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.


Pieseň:1.

Čo Boh činí, to dobré je, svätá je vôľa Jeho,

čo naloží, to prospeje, ja pevne verím v Neho,

že ma On sám, môj dobrý Pán,

vyslobodí zo zlého,

spoľahnem sa na Neho.


2.

Čo Boh činí, to dobré je, pozná čas ku pomoci,

hojí srdce, keď choré je, lieči v každej nemoci;

klesnúť nedá, a tak teda

očakávam na Neho

v deň súženia každého.


3.

Čo Boh činí, to dobré je, On mi nič zlé nepraje;

premáha všetko, čo zlé je, On je zdrojom nádeje;

raz príde čas, keď ma Pán zas

poteší a posilní,

veď dobre so mnou mieni.


4.

Čo Boh činí, to dobré je, hoc musím aj okúsiť

bôľ, trpký kalich, súženie, ja sa predsa odstrašiť

ničím nedám, On láskou sám

osladí mi horkosti

a zbaví ma žalosti.


5.

Čo Boh činí, to dobré je, pri Ňom navždy zostanem,

aj keď zomrie telo moje, večný život dostanem;

Boh ma z hrobu v onú dobu

prijme v slávny neba stan;

na Neho sa spolieham.


Suspírium:


Pomodlime sa:

Bože, poteš nás v tomto čase smutnom,

poteš nás pravdivou slova svojho zvesťou.

Buď oporou našou v tomto veku smutnom,

ovej nás pokoja spásnou ratolesťou. Amen. (M. Rázus)


Kázňový text: Žalm 16,8-11

„Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša; aj moje telo prebývať bude bezpečne. Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“

Aké je to krásne vyznanie – keď mi je Hospodin po pravici, nesklátim sa. V českom ekumenickom preklade to čítame: Keď mi je Hospodin po pravici, tak nič neotrasie so mnou. V týchto pohnutých časoch prajem každému jednému z vás i vaším rodinám, aby ste mali práve takúto istotu a dôveru, že ak pred očami budeme mať Hospodina, tak sa nám nemôže nič stať. Keby došlo aj k tomu najhoršiemu, tak máme istotu: Som v Božích rukách, z ktorých ma nemôže nikto a nič vytrhnúť, dokonca ani smrť.


Áno, Hospodin Boh chce byť s nami. Toto vyznanie kráľa Dávida si predstavujem tak, že Hospodin je skutočne so mnou a pri mne a ja sa môžem o Neho oprieť v akomkoľvek položení života. Je dobre, keď vieme o koho sa môžeme oprieť. Boh nám svoju pomoc ponúka. On nás nechce nechať len tak napospas, ale chce stáť pri nás so svojou mocnou pravicou. Ak sa jej chytíme, tak môžeme prežívať Božiu prítomnosť vo svojom živote. A túto skutočnosť zažil aj kráľ Dávid, a tak vyznal:

„Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša; aj moje telo prebývať bude bezpečne.“

Kto sa naučí žiť v Božej prítomnosti, tak môže počítať vo svojom živote s Božou blízkosťou. Iba Božia prítomnosť nás môže naplniť radosťou a to aj napriek všetkým zlým správam, ktoré počúvame každú chvíľu o šíriacom sa koronavíruse.


Každý jeden z nás si v týchto dňoch kladie otázky: Kedy to všetko prestane? Ako dlho to bude trvať? Koľko ľudí to postihne? Nebudem medzi nimi aj ja a moja rodina? Na tieto otázky asi z nás ľudí nikto nevie relevantne odpovedať. A tak nám je neraz smutno a z nášho oka vypadne i slza sprevádzaná strachom o svoj život i život svojich blízkych. Odrazu si uvedomujeme, ako nie sme pánmi tejto zeme a ani svojho života. Uvedomujeme si, ako stačí málo a stratíme sa skôr ako para nad hrncom.


Ľudská túžba byť ako Boh, ktorú poznáme od samého začiatku stvorenia, a ktorú vzbudil u Adama a Evy pokušiteľ, človeka vždy doviedla do biedy a trápenia. Prečo? Pretože nemal pred očami Hospodina. Táto túžba mu Ho vymazala, zatienila a znemožnila, aby videl Boha – svojho Stvoriteľa ale i svojho Záchrancu a Spasiteľa. Človek v snahe byť ako Boh sa stáva tvorcom púšte a chaosu. To všetko sa však môže zmeniť, keď si človek v pokore a v pokání uvedomí, kto je Pánom celého vesmíru. Hoci nás Pán Boh urobil pánmi nad dielom svojich rúk a položil nám všetko pod nohy (Žalm 8,7), napriek tomu nie sme pánmi stvorenstva, ale iba jeho správcami, ktorí majú rozumne nakladať s kompetenciami vymedzenými nám Bohom.


Ako sa dostať z tejto prekérnej situácie? Ako nedovoliť, aby túžba byť ako Boh sa v nás udomácnila? Kráľ Dávid to poznal a vyznal:

„Ty mi dáš poznať cestu života.“

O tejto jedinej vete by sa dali napísať celé knihy. Boh nám v spleti rôznych ciest a náročných križovatiek dáva poznať správnu cestu – cestu života. To znamená, že náš život má pre Boha zmysel, lebo keby nemal, tak by nás nechal zahynúť. My nie sme odsúdení k prešľapovaniu na mieste a ani k chodeniu dookola. Existuje cesta života a Boh nám ju dáva poznať. A to je tá nádherná správa. Touto cestou nie je nikto iný ako ten, ktorý o sebe povedal:

„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa (Ján 14,6).“

Touto cestou je Ježiš Kristus. Kráčajme za Ním v celom svojom živote. Držme sa Ho, aby naším životom nič neotriaslo.


Ak sa touto cestou vydáme, tak náš život aj napriek hrozivým správam o koronavíruse naplní pokoj a radosť. Koľko času a peňazí človek venuje radosti, ktorá je prchavá a len na krátku chvíľu. No však ten, kto sa nachádza v Božej prítomnosti, môže naplno prežívať radosť a večnú blaženosť. Cesta k dosiahnutiu tohto pokoja a radosti vedie cez pokánie. Tak poďme do toho, aby sme opäť mohli prežívať pokoj, radosť a večnú blaženosť a spolu s Dávidom každého dňa vyznávali: Keď mi je Hospodin po pravici, tak nič so mnou neotrasie. Amen.


Modlitba:


Zmiluj sa, Bože, zmiluj nad nami, vo svojej láske zostávaj s nami.

Zmiluj sa, zmiluj, Ježišu, Pane, nech Tvoja vôľa pri nás sa stane.

Zmiluj sa, zmiluj, ó Duchu Svätý, do srdca nášho nádej nech svieti.

Dúfame v Teba, Boh Trojjediný, zmiluj sa, zmiluj, zhlaď naše viny.


Vypočuj nás Bože, keď k Tebe voláme:


Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.


Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Požehnanie:


Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Amen.


Pieseň:1.

O spásu a život večný, Bože môj, nech najprv dbám.

Pre slasť a pôžitok hriešny väčšiu radosť neprehrám.

Len čo sú srdca čistého, vojdú do kráľovstva Tvojho

a pred Tebou obstoja.


2.

Hoc by som celý svet získal, všetky jeho poklady,

duši pritom uškodiť mal, ktože mi to nahradí?

Bohatstvo a svetská sláva milosť a spásu nedáva,

na cestu k nej nevedie.


3.

Môj zrak preto k nebu cieli, kde Ty, Bože, prebývaš.

Kiež mi je tvoj zákon milý, ním ma veď a smer ukáž.

Tak Kristovi verný budem, obstojím na Tvojom súde,

vždy ho majúc v pamäti!


Všetkých vás srdečne pozdravujem. Verím, že i tohto nepriateľa spoločne premôžeme tým, že sa budeme zodpovedne správať, v nádeji na Božiu pomoc a záchranu. Veď Boh je naším ochrancom, a tak môžeme i my vyznávať:

„Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam! Lebo On vytrhne ťa z pasce lovca, od zhubného moru (Žalm 91,1-3).

Dávajte si pozor. Pán s vami!


Váš zborový farár Roman Porubän.

863 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page