top of page

Domáce služby Božie na III. pôstnu nedeľu

Updated: May 17, 2020

(15. marec 2020, Kežmarok, Ľubica ) stiahnuť verziu pre tlač"V mene Boha: Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen"


Pieseň:


ES 368 ; organový sprievod

1.

Bože Otče, buď Ti chvála,

že nám Tvoja milosť dala

tohto dňa sa dožiť v zdraví;

ó, buď nám aj dnes láskavý!


2.

Bože Synu, drahý Pane,

daj, nech i dnes to konáme,

čo by sa Tebe ľúbilo,

nám na spásu poslúžilo.


3.

Bože Duchu, chráň od zlého,

poteš v zármutku každého,

a keď príde posledný deň,

prijmi aj nás k sebe. Amen.


Modlitba:


Všemohúci Bože, náš Otče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje slovo počúvajú a zachovávajú. K Tebe pozdvihujeme oči, aby si vypočul naše prosby a pokorné želania, lebo vo svetle Tvojho slova poznávame svoje hriechy a desíme sa ich následkov. Ty nás poznáš lepšie ako my sami seba, vieš, že podliehame slabostiam a neprávostiam. Bez Tvojej pomoci by sme zahynuli. Tvoja vôľa však neznáša nijaké zlo. Prosíme, veď nás cestou pravdy, spravodlivosti a svätosti, chráň nás pred bludom a neresťou a zachovaj nás v istote viery a nádeje teraz i po všetky dni.


Epištola: Efezským 5,1-9

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie – čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde.

"Slovo nášho Boha zostáva naveky."


Pieseň:


ES 108 ; organový sprievod


1.

Pod kríž Tvoj padám, Kriste môj,

Pane ukrižovaný,

bojuješ za mňa smrti boj,

prúdi svätá krv z dlaní;

Ty trpíš, hoc ja som zhrešil,

Ty mrieš, aby som večne žil.


2.

Pod krížom Tvojím žiaľom,

ach prehorkým srdce plním,

uniká síce z neho strach

pred trestom hrôzyplným,

však srdce žiali deň po dni,

že lásky tej nie som hodný.


3.

Pod krížom Tvojím, Kriste môj,

sa k Tebe viniem, modlím:

Len Tebe žitia svojho zdroj,

chcem zveriť – a pohodlím

pohrdnúť hriešnym z všetkých síl:

By som sa verným dosvedčil.


4.

Po krížom Tvojím zmierený

slzy vďačnosti roním,

daj, nech sa ani v súžení

od Teba neodkloním,

beriem kríž svoj – jasná je púť,

len Ty mi na nej Vodcom buď!


Evanjelium: Lukáš 11,14-28

A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z neba. Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok; a keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a vezme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.

Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej:


Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.


Pieseň:


ES 506 ; organový sprievod


1.

Čo Boh činí, to dobré je, svätá je vôľa Jeho,

čo naloží, to prospeje, ja pevne verím v Neho,

že ma On sám, môj dobrý Pán,

vyslobodí zo zlého,

spoľahnem sa na Neho.


2.

Čo Boh činí, to dobré je, pozná čas ku pomoci,

hojí srdce, keď choré je, lieči v každej nemoci;

klesnúť nedá, a tak teda

očakávam na Neho

v deň súženia každého.


3.

Čo Boh činí, to dobré je, On mi nič zlé nepraje;

premáha všetko, čo zlé je, On je zdrojom nádeje;

raz príde čas, keď ma Pán zas

poteší a posilní,

veď dobre so mnou mieni.


4.

Čo Boh činí, to dobré je, hoc musím aj okúsiť

bôľ, trpký kalich, súženie, ja sa predsa odstrašiť

ničím nedám, On láskou sám

osladí mi horkosti

a zbaví ma žalosti.


5.

Čo Boh činí, to dobré je, pri Ňom navždy zostanem,

aj keď zomrie telo moje, večný život dostanem;

Boh ma z hrobu v onú dobu

prijme v slávny neba stan;

na Neho sa spolieham.


Suspírium:


Pomodlime sa:

Bože, poteš nás v tomto čase smutnom,

poteš nás pravdivou slova svojho zvesťou.

Buď oporou našou v tomto veku smutnom,

ovej nás pokoja spásnou ratolesťou. Amen. (M. Rázus)