Domáce služby Božie na IV. pôstnu nedeľu

Updated: May 17, 2020

22. marec 2020, stiahnuť verziu pre tlačTéma nedele:

Chlieb života


"V mene Boha: Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen"


Pieseň:


ES 81 ; organový sprievod


 1. Hospodine, Ty si Boh Svätý, / my hriechom zajatí; / ó, zmiluj sa nad nami!

 2. Spasiť chceš človeka hriešneho, / nežiadaš smrť jeho; / ó, zmiluj sa nad nami!

 3. Kriste, umrel si za naše hriechy, / Ty, Baránok tichý, / ó, zmiluj sa nad nami!

 4. Kriste, Tvoje sväté utrpenie / buď nám na spasenie; / ó, zmiluj sa nad nami!

 5. Duch Svätý, buď s nami, / znovuzroď nás milosti darmi. / Pre Kristove rany, / ó, zmiluj sa nad nami!

 6. Po skonaní, Pane, / priviň si nás v nebeskom stane, / pokorne žiadame; / ó, zmiluj sa nad nami!


Modlitba:


Bože Otče preláskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch, ďakujeme Ti, že nás neprestávaš požehnávať. Aj keď by sme si zaslúžili potrestanie, Ty sa nad nami zmilovávaš ako Otec nad svojimi dietkami. Dávaš nám hojnosť chleba duchovného i toho každodenného. Nedaj nám zabúdať, že kto verí v Teba, bude spasený. Vypočuj nás, poteš a rozveseľ, aby sme sa z Tvojho vykúpenia radovali a tešili sa, že nás raz z milosti uvedieš tam, kde žiješ a kraľuješ naveky. Amen.


Epištola: Rímskym 5,1-11

A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?! Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia.

"Slovo nášho Boha zostáva naveky."


Pieseň:


ES 92 ; organový sprievod


 1. Ježiš, Pán života môjho, / Ježiš, mojej smrti Pán, / umrel za mňa, sluhu svojho, keď pretrpel mnoho rán, / aby ma vyrval z temnosti / a vzal k sebe do radosti; / Za tú milosť tisíckrát / chcem Ti, Pane, ďakovať.

 2. Ty muky si znášať musel, / ľstivé reči, rúhanie, / údery a posmech trpel, / ukrutné bičovanie, / vytrhol si ma hriešneho / z moci diabla a pút jeho. / Za tú milosť tisíckrát / chcem Ti, Pane, ďakovať.

 3. Nehodní Ťa urážali, / Ty si sa dal potupiť; / tŕním Ťa korunovali, / smrť si musel podstúpiť, / len aby si mojej hlave / získal veniec v nebies sláve; / Za tú milosť tisíckrát / chcem Ti, Pane, ďakovať.

 4. Tvoja veľká poníženosť / za ľudský hriech platila; / Tvoja smrť aj mne blaženosť, / stratený raj vrátila, / Tvoja bieda, úzkosť, bolesť / získali mi najvyššiu česť. / Za tú milosť tisíckrát / chcem Ti, Pane, ďakovať.

 5. Teba, Kriste, zvelebujem / za kríž, rany, úzkosti, / svoje srdce Ti darujem, / lebo si ma z milosti / svojou smrťou spasil večne, / miluješ ma nekonečne. / Za tú milosť tisíckrát / chcem Ti, Pane, ďakovať.


Evanjelium: Ján 6,1-15

Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k Nemu, riekol Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal Mu Filip: Za dvesto denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal Mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve rybičky; ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo päťtisíc. Nato Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar. Pozbierali (ich) teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmenných chlebov, naplnili dvanásť košov. Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.

Pieseň:


ES 83 ; organový sprievod


 1. Verme v Boha jedného / Otca všemohúceho! / Verme v Jeho milého, / Syna jednorodeného!

 2. Kristus za nás mučený, / tŕním korunovaný, / krvácajúc z mnohých rán, / veľmi trpel nevinný Pán.

 3. Na Golgotu Ho viedli, / tam Ho ukrižovali, / zomrel medzi lotrami, / verní Ho oplakávali.

 4. Keď dokonal na kríži, / do hrobu Ho vložili, / na tretí deň z mŕtvych vstal, / moc hriechu, smrti prekonal.

 5. Na nebesá Pán vstúpil, / hriešnych ľudí vykúpil, / odtiaľ príde súdiť nás, / keď nastane posledný čas.

 6. Verme v Ducha Svätého, / cirkev svätú – chrám Jeho / i hriechov odpustenie, / večný život a spasenie!


Suspíri