top of page

Domáce služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej nociOslovenie:


V mene Boha: Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Bratia a sestry! Opäť po týždni sa stretávame pri rodinných bohoslužbách, aby sme sa nechali posilniť Božím slovom a spoločnými modlitbami. Ježiš Kristus ako Dobrý Pastier nás pozýva k Sebe. Túto skutočnosť krásne vyznáva žalmista v 23. žalme: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno (Ž 23,2.3).“


V dnešnú II. nedeľu po Veľkej noci – v nedeľu Dobrého Pastiera – aj my si chceme túto skutočnosť uvedomovať napriek všetkým starostiam a obmedzeniam, ktoré sú spôsobené koronavírusom. Ježiš Kristus ako Dobrý Pastier stojí pri nás i v týchto skúškach a ukazuje nám cestu do cieľa, ktorý pre nás pripravil vo večnosti. Započúvajme sa i dnes do Jeho slov, ktoré nás chcú potešiť a povzbudiť.


Pieseň: ES 209 ; organový sprievod


 1. Keď svitol deň nedeľný, / Pán z mŕtvych vstal, / a svojim po vzkriesení sa ukázal. / Ukáž sa aj nám, Pane, / zhromaždeným / a posväť nás, žiadame, / Duchom Svätým.

 2. Ó Ježiši, buď s nami, / keď sme v chráme, / z Tvojho slova nech aj my / Ťa poznáme; / daj z neho čerpať sily, / viery pravej; / pomôž, aby sme žili / k Tvojej sláve.

 3. Nielen tu, ale všade / nech sme Tvoji, / a láska nech nás vedie, / všetkých spojí; / a v onen deň daj prísť tam / v nebeský chrám, / kde nám príbytok chystáš, / vzkriesený Pán.


Modlitba:


Dobrý Pastier našich duší, milý Pane Ježiši Kriste, ktorý si Svoju dušu položil za nás nehodných, za Svoje stratené ovce. Ďakujeme Ti za obeť lásky a prosíme Ťa, aby si nás pred zlým ochraňoval a od nešťastia zachoval. Popraj nám istoty Tvojho vedenia počúvaním Tvojho slova a darmi Tvojich sviatostí. Opatruj nás pred zvodmi neúprimnosti falošných ľudí a spravuj Svoju cirkev, aby bola čistá bez pretvárky a poškvrny, / aby smerovala k jednote ducha vo zväzku pokoja. Amen.Epištola: 1. list Petra 2,21-25


"lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!"

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Pieseň: ES 512 ; organový sprievod


 1. Hospodin sám je Pastier môj, vyznávam, / tak nedostatku viac sa neobávam: / vodí ma tam, kde pastva zelená sa, / k osviežujúcim vodám ma privádza, / pre svoje meno dušu občerstvuje, / na cestu pravdy kroky usmerňuje.

 2. Hoc by aj temným údolím som kráčal / a smrti hrôzy, úzkosti som znášal, / keď Ty si so mnou, nebojím sa zlého, / palica, prút Tvoj tešia ma slabého, / stôl prestieraš mi svoju božskou rukou / priamo pred tvárou mojich protivníkov.

 3. Ty olejom mi hlavu pomazávaš, / môj kalich plníš a mňa sa zastávaš. / Len dobrota a milosť bude ďalej / v živote mojom sprevádzať ma stále / a budem v dome svojho Boha bývať, / dnes i na veky Jeho meno vzývať.


Evanjelium: Ján 10,11-16

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier."

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej:


 • Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

 • Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

 • Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.


Pieseň: ES 132 ; organový sprievod


 1. Ja viem, že žije Ježiš môj, / veľkej radosti je to zdroj! / On žije, hoci mŕtvy bol, / vstal z hrobu a smrť premohol.

 2. On žije, i ja budem žiť, / hriechy mi ráčil krvou zmyť. / Vedie ma cestou časnosti / a dáva nádej večnosti.

 3. On žije, so mnou zostáva, / v Ňom svetlo pravdy poznávam. / Svieti mi v celom živote, / chráni ma v svoje dobrote.

 4. On žije, Strážcom je mojím, / s Ním v každej búrke obstojím. / Úzkosti srdca ma zbaví, / v súžení, kríži uľaví.

 5. On žije, verím len v Neho / nebudem dúfať v iného. / Ja viem, že žije Ježiš môj, / stálej radosti On je zdroj.


Suspírium:


Za Tebou, Kriste, nauč nás ísť,

osvieť nám myseľ, srdce nám čisť.

Pastierom nám i biskupom buď –

veď nás spoj nás, žehnaj svoj ľud! Amen.

(M. Rázus)


Kázňový text: Ján 10,11-16

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier."

Kázeň:


Pásli ste už niekedy nejaké väčšie stádo oviec, kôz či kráv? Pravdepodobne nie! Možno ešte niektorí si pamätáte na časy, keď každá rodina z domu ráno vyháňala na pole kravy, kozy alebo husi, ktoré pásol obecný pastier. Obdobie, v ktorom sa nachádzame, je časom, keď sa vyháňajú ovce na salaš. Dodnes mám pred sebou obraz stáda putujúceho hore našou dedinou (Liptovskou Kokavou), za ktorým sa ozývalo z každého domu clivé bľačanie zachrípnutých jahniat, smútiacich za svojimi ovcami-matkami, ktoré odchádzali na salaš. Pre nás ako deti to bola úžasná skúsenosť, pri ktorej sme asistovali, a tak mnohému sa naučili, o čo dnešné televízne a počítačové deti prichádzajú. Takto sme si vedeli vážiť prácu aj toho obyčajného pastiera, dorábajúceho pre nás žinčicu a ovčí syr, z ktorého sme potom doma vyrábali svoju bryndzu, bez čoho sa na Liptove nedalo existovať.


Na prácu pastiera sa mnohí pozerali a dodnes pozerajú ako na prácu menejcennú. Keby sme sa dnešných detí opýtali, kto by chcel byť pastierom, tak neviem, ako by na túto otázku zareagovali. Pastierom? To hádam nie? To sa predsa v dnešnej dobe nenosí. Toto zamestnanie nemá predsa žiadnu perspektívu do budúcnosti. Pastier? – Ako by sa asi na mňa pozerali moji kamaráti? Ale keď budem doktor, právnik, ekonóm, manažér či IT technológ, to už bude iný level, iné spoločenské postavenie. Ale pastier?


Áno, neraz ľudí hodnotíme podľa toho, kto má aké spoločenské a pracovné postavenie. No nech by podobná infekčná choroba ešte nejakú dlhšiu chvíľu vyčíňala medzi ľuďmi, tak ten obyčajný pastier by to hravo prežil, pretože by sa dokázal o seba postarať. Bol som smutný z toho, keď prostredníctvom správ preletela informácia, že počas tejto pandémie nemá kto robiť na veľkých farmách, ktoré boli doposiaľ obsadzované prevažne robotníkmi zo zahraničia. Akosi slovenský národ spohodlnel a svoje polia sme sa naučili obrábať v nákupných centrách. Možno nás táto koronakríza má opäť naučiť vážiť si prácu tých, ktorí tvrdo pracujú v poľnohospodárstve. No zároveň by nás to malo naučiť neplytvať potravinami a rozumne s nimi hospodáriť. Človek odrazu vníma, že práca pastiera, vďaka ktorému máme mlieko, mliečne výrobky, syry i mäso, je rovnako dôležitá a potrebná ako práca manažéra či iných „lukratívnych“ povolaní.


Mnohí však majú predstavu o tejto práci ako o práci, ktorá nie je príliš náročná. Veď čo už taký pastier má na robote celý deň. Vyženie stádo, ľahne si do trávy, alebo v horúcich dňoch vyhľadá tieň stromu a môže celý čas až do večera odpočívať. Stádo sa pasie samo. Aké jednoduché, ale iba pre toho, kto o tom hovorí a nikdy si túto prácu nevyskúšal.

Náš kázňový text o Dobrom Pastierovi vychádza z krajiny a podnebia Izraela. Ten, kto pozná toto podnebie a oblasti od Jeruzalema smerom k Mŕtvemu moru, kde beduíni dodnes pasú svoje stáda, tak vie, aká je to náročná práca. Asi by bolo skreslené hovoriť a premýšľať o hociktorom pastierovi v starovekom Izraeli, ako o človeku s pokojným a nenáročným zamestnaním, ktorý v hlbokom porozumení s prírodou idylicky oddychuje, alebo premýšľa nad krásou stvorenstva a popri pozorovaní samopasúcich sa ovečiek žije svoj krásny život dobrého pastiera.


Častokrát aj my, farári, sme pripodobňovaní k pastierom, ktorými naozaj v tom duchovnom živote sme. Mnohí nám závidia toto povolanie, pretože čo už len takému farárovi je, napíše jednu – dve kázne do týždňa a má fajront. Asi preto nám bohoslovecké fakulty zívajú prázdnotou. Aj učiteľské povolanie, ktoré je do určitej miery tiež pastierskym povolaním, nám v spoločnosti akoby strácalo kredit, pretože každý závidel učiteľom prázdniny. Odrazu sme však začali úplne inak vnímať túto prácu, keď nám zostali deti doma a keď úlohu učiteľa mali prevziať na svoje plecia rodičia. Mnohí zistili, že to nie je také jednoduché – a to sa učili len so svojimi deťmi.


S prácou pastiera sa v Biblii stretávame skoro na každom kroku. Prvým pastierom, o ktorom nám hovorí Biblia, bol Ábel. Všetci praotcovia Izraela od Abraháma po Jákoba a jeho synov boli pastieri. Dokonca aj veľký kráľ Dávid bol pastierom. Palestína a okolie poskytovali k tomuto povolaniu výborné podmienky. S ročným obdobím sa menili i pastviská, a tak pastieri boli nútení žiť kočovným spôsobom života v stanoch. Chovom dobytka sa zaoberala obyčajne celá rodina. Pastier nosil zvláštny pastiersky plášť z ovčej kože, do ktorého sa mohol zabaliť pri nepriazni počasia. Okrem plášťa mával batoh, pastiersku palicu na jednom konci zahnutú, aby mohol s ňou riadiť stádo, prípadne vyťahovať ovce z priepastí a roklín. Používal ju však i ako nástroj na trestanie neposlušnosti oviec. Úloha pastiera nebola jednoduchá. Bol predovšetkým strážcom každej ovce, z ktorých mnohým dával svoje vlastné mená. Takáto ovca hneď poznala hlas svojho pastiera, keď na ňu zavolal. Na noc si ľahol pastier do dverí ovčinca, aby bol v pohotovosti, ak by zaútočila na stádo divá zver, alebo sa priblížil zlodej. Pastier však musel byť i vodcom oviec, lebo nie vždy si ovca dokázala nájsť dobré pastvisko a čerstvú vodu. Dobrý pastier miloval svoje stádo, a preto ochotne znášal tvrdosť a odlúčenosť pastierskeho života.


Stará zmluva pojmom pastier označila najvyšších služobníkov Božích. Tak boli pomenovaní Mojžiš, Józua a proroci. No toto pomenovanie dostal aj sám Pán Boh, ako ho kráľ Dávid označil v 23. Žalme. Skôr, než sa starozmluvný ľud odvážil myslieť na Boha ako na svojho Otca, nazval ho svojím Pastierom. A preto i Mesiáša si Židia predstavovali ako Pastiera. Na toto očakávanie Izraela nadväzuje Ježiš Kristus slovami, ktoré sme si dnes prečítali, keď o sebe hovorí: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.“


Ježiš sám v skutočnosti nebol pastierom, azda len príležitostne. Na druhej strane vedel toho o ovciach veľmi veľa. Vedel, že počúvajú hlas svojho pastiera, že sú ohrozované vlkmi, a že ak sú zaopatrované nájomníkmi a tými, čo pastieri nie sú, tak to za veľa nestojí. Ježiš Kristus sa v našom kázňovom texte identifikuje s Dobrým Pastierom, ktorý sa chce starať o svoje stádo. Nie ako farizeji a pokrytci, nie ako nájomníci stáda, či ľudia, ktorí nie sú pastieri. On chce stáť pri Svojich ovečkách, keď pôjde do tuhého, keď prídu do života mnohé skúšky a veci sa vyostria.


Každý jeden z nás Ježiša Krista ako Dobrého Pastiera potrebuje, a to nielen kvôli tomu, že na Neho môžeme položiť všetky svoje starosti, bremená a sklamania, ale aj kvôli tomu, že On nás vedie na nové pastviská, aby sme načerpali pre svoj život z Jeho pokoja a múdrosti. Paradoxom však je, že život pastiera v časoch Pána Ježiša Krista nebol pokojným a idylickým putovaním po zasľúbenej zemi. Aj pastierovi aj ovečkám šlo o život. Ale Ježiš Kristus nás uisťuje, že On je Dobrý Pastier, Svoj život chce položiť za ovce a tohto poslania sa nevzdáva. Tak sa aj stalo na Veľký piatok. Až po veľkopiatočných udalostiach, keď vidíme, ako náš Pastier kladie život za mňa a za teba, až vtedy môžeme s dôverou a so spoľahnutím hovoriť o pokoji, ktorý do nášho života prináša golgotský kríž a následne otvorený prázdny hrob.


Vo svete hádok a sporov je spoliehanie sa na Dobrého Pastiera úžasnou vecou. Vtedy Pán Ježiš nie je len nejakou psychoterapeutickou pomôckou. Je skutočne dobrým Pastierom, bojujúcim na život a na smrť, bojujúcim so zápalom a odvahou. On vystavuje Svoj život nebezpečenstvu, aby sme boli chránení. A aj tá najposlednejšia ovečka z nás vie, že jej Dobrý Pastier položí za ňu život, že od nej neutečie. Ježiš Kristus ako Dobrý Pastier nepovzbudzuje Svoje ovečky z bezpečia stanu. Nehovorí im: Len buďte odvážne, len dobre bojujte, však ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Nie! Pán Ježiš ide pred nami a strháva na Seba nebezpečenstvá. V duchovnom boji, v pokušení, keď nás aj vlastné svedomie obviňuje a keď nás prepadá zúfalstvo, práve tam za nás bojuje Dobrý Pastier. Tak ako keď do košiara príde dravý vlk a ovca nemá šancu utiecť, tak isto sme aj my bez svojho Pána a Spasiteľa vydaní na nemilosť pokušiteľovi a hriechu. Dobrý Pastier vie, že bez Neho nemáme šancu. Ale vieme to aj my? Vlastne až v ohrození poznávame, aký je v skutočnosti náš Dobrý Pastier Ježiš Kristus.


Evanjelista Ján nám dnes hovorí o Dobrom Pastierovi a obetavom Strážcovi. Prijmime preto pozvanie stať sa Jeho ovečkou, hoci možno detsky a až naivne nám znejú tieto slová. Ešte je čas uveriť, ešte sa stále dá hovoriť, že On je náš Dobrý Pastier, pretože trvá čas milosti. Na Ježiša Krista sa môžeme skutočne spoľahnúť, pretože On sa postará o náš život, neodflákne Svoju prácu, ani keby sme to my sami vzdali.


Ako však presvedčíme ľudí okolo nás, že Ježiš Kristus je skutočne Dobrý Pastier? Keď nám niekto známy povie: Áno, môžeš sa spoľahnúť, je to dobrý človek, tak na odporúčanie známeho sa skutočne spoľahneme. Ak však niekomu povieme: Na Ježiša Krista sa môžeš spoľahnúť, tak ten človek predovšetkým skúma náš život – či my sme tí, ktorí sa spoliehame v Krista ako na Dobrého Pastiera. To znamená, že ja a ty máme byť dobrým svedectvom o tom, že Ježiš Kristus je môj Dobrý Pastier. Ten, kto nazrie do cirkvi, do našich rodín a raz i do kostola, keď sa tam vrátime, tak má vidieť košiar s ovcami, ktoré načúvajú svojmu Pastierovi a nechajú sa Ním viesť. Ak toto nie je na nás vidieť, tak zbytočne niekoho pozývame ku Kristovi. Preto si položme otázku: Vidieť na mne, na mojom živote prácu Dobrého Pastiera?


Náš život a naše svedectvo viery má pred svetom obrovskú hodnotu. My môžeme ľudí presvedčiť, aby uverili v Boha iba vtedy, keď na nás samých bude vidno prácu dobrého Pastiera. Ak medzi nami bude vládnuť rozbroj, nenávisť, nevraživosť, závisť, ohováranie, tak tento svet nikdy neuverí, že Ježiš je Dobrý Pastier.


Dnešná doba je rýchla a dravá. Vlkov behá po košiaroch habadej. No niekedy sú to vlci v ovčom rúchu, s milým úsmevom, no však ovocia po nich nevidno. Neraz narúčajú pokoj celého košiara. Zažili sme to a aj zažívame v našej cirkvi. Áno, často sme svedkami ľudskej hlúposti, ješitnosti, zloby, neskrývanej nenávisti. Dennodenne sme svedkami toho, ako sa tomuto vlku v ovčom rúchu darí a my sa častokrát cítime, ako by sme boli bezmocní. Stačí na to dobrý Pastier s palicou? Možno je to dávny a stáročiami vyblednutý obraz, ale Ježiš Kristus nezaspal dobu. On aj v takýchto situáciách, či už v cirkvi, cirkevnom zbore alebo v našich rodinách chce nám pomôcť. Žalmista to tak jasne hovorí: „Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú (Ž 23,4).“


Ježiš Kristus je i dnes Dobrým Pastierom. Nepohŕdajme týmto Jeho povolaním, i keď slovo pastier v nás evokuje niečo menejcenného. On je skutočne dobrý Manažér, dobrý Vedúci, dobrý Učiteľ i dobrý Lekár. On je dobrý Psychológ i Poradca. Prečo je tak dobrý? Jedným slovom povedané: Záleží mu na nás. On za nás, za svoje ovce položil život na dreve kríža a pozná ich do toho najmenšieho detailu.


Pokúsme sa znovu prijať to dobré, čo nám ponúka Dobrý Pastier. Pokúsme sa to prijať do našich vzťahov, do nášho správania a konania. Pokúsme sa prijať to dobré do našich sklamaní, pochybností a nedôvery. Pokúsme sa vložiť svoju ruku do ruky Dobrého Pastiera, aby nás mohol viesť na zelené pastvy a k osviežujúcim vodám. Potom dobrota a milosť budú nás sprevádzať po všetky dni nášho života.


Dnešné evanjelium nás pozýva k jednoduchej viere a k spoľahnutiu sa na Dobrého Pastiera. On veľmi dobre vie, čo potrebuje každý jeden z nás vo svojich problémoch, ktoré prežívame, v nevyznaných hriechoch, v neodpustených skutočnostiach, ak nám niekto ublížil. Vložme teda svoju ruku do Jeho ruky, aby všetko to, čo číha na nás ako vlk v ovčom rúchu, mohlo z nášho života zmiznúť. Potom budeme žiť v pokoji, ktorého garantom je Dobrý Pastier. Nezabudnime však svedčiť o tejto istote a bezpečí, ktorú nám Dobrý Pastier ponúka, aj keď vyjdeme zo svojich komôrok, zo svojich príbytkov. No najmä buďme teraz dobrým svedectvom pre domácich viery. Amen.


Modlitba:


Nebeský Bože, ďakujeme Ti, že i dnes si nám postavil pred oči obraz Dobrého Pastiera, Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý položil svoj život na dreve kríža za Svoje ovce. Pomáhaj nám, aby sme Mu vo všetkom dôverovali a nechali sa Ním viesť celým svojím životom, až kým neuzrieme slávu, ktorú pre nás pripravil v nebesiach. Uvedomujeme si, že žijeme v mnohých protivenstvách sveta, ktoré nás chcú ukoristiť ako draví vlci. Otváraj nám oči, aby sme toto nebezpečenstvo jasne videli a včas ho identifikovali. Daj nám silu k tomu, aby naše svedectvo viery vo svete bolo presvedčivé, a ľudia na nás vnímali, že sa oplatí byť ovečkou, ktorá nasleduje svojho Dobrého Pastiera.

Prosíme Ťa, drahý Bože, za všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do priameho styku s koronavírusom a sú najviac v ohrození, či už je to zdravotnícky personál, hasiči, záchranné zložky, armáda, predavačky, pracovníci v sociálnych službách a mnohí ďalší. Dávaj im dostatok sily a múdrosti, trpezlivosti, lásky a pokoja, aby všetko to, čo nesú na svojich pleciach, dokázali zvládať s Tvojou pomocou. Tvoja ruka nech ich ochraňuje a sprevádza, keď k Tebe, ako k nášmu Dobrému Pastierovi,spoločne voláme:


Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Požehnanie:


Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Amen.


Pieseň: ES 288 ; organový sprievod


 1. Zachovaj nás v svojom slove, / pomôž veriť opravdove, /Ty sám, Ježiši, Pane náš, / ktorý naše mdloby poznáš.

 2. Verný Pastier Izraela, / chráň nás Tvoja láska bdelá, / daruj nám pastierov verných / a zbavuj nájomníkov zlých.

 3. Preto, že sami od seba / nemôžeme nič bez Teba, / na Teba sa obraciame / a pokorne Ťa žiadame:

 4. Veď nás na pastvy zelené, / na úbočia utešené, / zvesť čistého slova dávaj / a od bludov zachovávaj.

 5. Tá moc pravdy Tvojho slova / upevňuje nás vždy znova, / a tak, nech sme zem úrodná / pre semeno slova vhodná.

 6. Keď sme v niečom poblúdili, / naprav nás, Pastier náš milý, / k stádu svojmu na ramene / prines ovečky stratené.

 7. Slovo Tvoje, ó Kriste náš, / kiež trvalo zostáva v nás. / Amen, nech sa všetko stane, / ako vo viere žiadame.


Nech vás Pán Boh sprevádza i v ďalších dňoch.

Váš zborový farár Roman Porubän.

435 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page