Domáce služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci

26. apríl 2020, stiahnuť verziu pre tlač


Organová predohra


Oslovenie:


V mene Boha: Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Bratia a sestry! Opäť po týždni sa stretávame pri rodinných bohoslužbách, aby sme sa nechali posilniť Božím slovom a spoločnými modlitbami. Ježiš Kristus ako Dobrý Pastier nás pozýva k Sebe. Túto skutočnosť krásne vyznáva žalmista v 23. žalme: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno (Ž 23,2.3).“


V dnešnú II. nedeľu po Veľkej noci – v nedeľu Dobrého Pastiera – aj my si chceme túto skutočnosť uvedomovať napriek všetkým starostiam a obmedzeniam, ktoré sú spôsobené koronavírusom. Ježiš Kristus ako Dobrý Pastier stojí pri nás i v týchto skúškach a ukazuje nám cestu do cieľa, ktorý pre nás pripravil vo večnosti. Započúvajme sa i dnes do Jeho slov, ktoré nás chcú potešiť a povzbudiť.


Pieseň: ES 209 ; organový sprievod


 1. Keď svitol deň nedeľný, / Pán z mŕtvych vstal, / a svojim po vzkriesení sa ukázal. / Ukáž sa aj nám, Pane, / zhromaždeným / a posväť nás, žiadame, / Duchom Svätým.

 2. Ó Ježiši, buď s nami, / keď sme v chráme, / z Tvojho slova nech aj my / Ťa poznáme; / daj z neho čerpať sily, / viery pravej; / pomôž, aby sme žili / k Tvojej sláve.

 3. Nielen tu, ale všade / nech sme Tvoji, / a láska nech nás vedie, / všetkých spojí; / a v onen deň daj prísť tam / v nebeský chrám, / kde nám príbytok chystáš, / vzkriesený Pán.


Modlitba:


Dobrý Pastier našich duší, milý Pane Ježiši Kriste, ktorý si Svoju dušu položil za nás nehodných, za Svoje stratené ovce. Ďakujeme Ti za obeť lásky a prosíme Ťa, aby si nás pred zlým ochraňoval a od nešťastia zachoval. Popraj nám istoty Tvojho vedenia počúvaním Tvojho slova a darmi Tvojich sviatostí. Opatruj nás pred zvodmi neúprimnosti falošných ľudí a spravuj Svoju cirkev, aby bola čistá bez pretvárky a poškvrny, / aby smerovala k jednote ducha vo zväzku pokoja. Amen.Epištola: 1. list Petra 2,21-25


"lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!"

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Pieseň: ES 512 ; organový sprievod


 1. Hospodin sám je Pastier môj, vyznávam, / tak nedostatku viac sa neobávam: / vodí ma tam, kde pastva zelená sa, / k osviežujúcim vodám ma privádza, / pre svoje meno dušu občerstvuje, / na cestu pravdy kroky usmerňuje.

 2. Hoc by aj temným údolím som kráčal / a smrti hrôzy, úzkosti som znášal, / keď Ty si so mnou, nebojím sa zlého, / palica, prút Tvoj tešia ma slabého, / stôl prestieraš mi svoju božskou rukou / priamo pred tvárou mojich protivníkov.

 3. Ty olejom mi hlavu pomazávaš, / môj kalich plníš a mňa sa zastávaš. / Len dobrota a milosť bude ďalej / v živote mojom sprevádzať ma stále / a budem v dome svojho Boha bývať, / dnes i na veky Jeho meno vzývať.


Evanjelium: Ján 10,11-16

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier."

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej:


 • Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

 • Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

 • Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.


Pieseň: ES 132 ; organový sprievod


 1. Ja viem, že žije Ježiš môj, / veľkej radosti je to zdroj! / On žije, hoci mŕtvy bol, / vstal z hrobu a smrť premohol.

 2. On žije, i ja budem žiť, / hriechy mi ráčil krvou zmyť. / Vedie ma cestou časnosti / a dáva nádej večnosti.

 3. On žije, so mnou zostáva, / v Ňom svetlo pravdy poznávam. / Svieti mi v celom živote, / chráni ma v svoje dobrote.

 4. On žije, Strážcom je mojím, / s Ním v každej búrke obstojím. / Úzkosti srdca ma zbaví, / v súžení, kríži uľaví.

 5. On žije, verím len v Neho / nebudem dúfať v iného. / Ja viem, že žije Ježiš môj, / stálej radosti On je zdroj.


Suspírium:


Za Tebou, Kriste, nauč nás ísť,

osvieť nám myseľ, srdce nám