Domáce služby Božie na 3. nedeľu po Veľkej noci

3. máj 2020, stiahnuť verziu pre tlač


Organová predohra


Oslovenie:


V mene Boha: Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, v dnešnú 3. nedeľu po Veľkej noci. Ježišovi učeníci po Kristovom vzkriesení a zoslaní Ducha Svätého prinášali evanjelium do celého sveta. Apoštol Pavel je nám v tomto zápase pre Krista veľkým príkladom. Čo všetko nás môže v službe Kristovho evanjelia postretnúť, o tom si dnes viacej prečítame vo zvesti slova Božieho, ktoré nás privedie na európsky kontinent do mesta Filipis, kde sa Pavel a Sílas dostali do väzenia.


Pieseň: ES 122 ; organový sprievod

(nápev: Bože Otče, Ty si mocne)


 1. Hospodine, Bože Otče, / Ty si Pán života; / ó, zmiluj sa!

 2. Hospodine, Ty si mocne / Syna svojho vzkriesil, / o, zmiluj sa!

 3. Prosíme Ťa, Pane sveta, / vzkries i nás k životu; / ó, zmiluj sa!

 4. Ó vzkriesený Pane, / dnes sa nám zvestuje slávne / víťazstvo Tvoje; / zmiluj sa!

 5. Odstráň z nás kvas starý, / nech zbožného srdca dary / prinášame Ti; / zmiluj sa!

 6. Však Ty srdce čisté / obetoval si zaiste / a vstal si z mŕtvych, / zmiluj sa!

 7. Duchu Svätý, tejže podstaty! / Upevňuj našu vieru; / zmiluj sa!

 8. Posväcuj láskou srdcia naše, / ó Bože lásky večnej, / zmiluj sa!

 9. Zachovaj nás v milosti, / potešuj nádejou večnosti, / Bože večný, zmiluj sa nad nami!


Modlitba:


Milý Pane Ježiši Kriste, ktorý si nás povolal a vyučil Svojím slovom v poznaní pravdy Tvojho kráľovstva. Daj nám sily, aby sme za Tebou kráčali cez mnohé údolia tou úzkou cestou a tesnou bránou. Prosíme Ťa, buď pri nás v tomto zápase a posilňuj nás. Daj nám múdrosti a vytrvalosti, byť tichými a pokornými duchom a poslušnými, ako si bol Ty Svojmu a nášmu nebeskému Otcovi. Chráň nás od zlého a osvecuj nám cestu Svojím slovom, aby sme v jeho svetle chodili a radosťou naplnení chválu Ti vzdávali tu časne i tam potom na veky vekov. Amen.Epištola: 1. list Petra 2,11-17


"Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby - vidiac vaše dobré skutky - oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov. Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!"

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Pieseň: ES 475 ; organový sprievod


 1. Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť, / ó, to je blaho nad ktoré niet! /: Hodno zaň trpieť, hodno bojovať, / ach, hodno cele opustiť svet!:/

 2. Smieť žiť pre Krista, niet hanu, strasť, / smieť raz čo víťaz vojsť v nebies vlasť. /: V korune slávy zastať pred Bohom / a žiť tam večne, ó, to je slasť!:/

 3. Smieť žiť pre Krista, kým trvá deň, / no, i keď žiaľny zapadol tieň, /: vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť, / tú milosť verným Boh dáva len.:/


Evanjelium: Ján 16,16-22

"Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? Veru, veru vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť."

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Pieseň: ES 126 ; organový sprievod


 1. Veríme vo všemocného / Otca, i vševedúceho, / On stvoril nebo s hviezdami, / našu zem s úrodami.

 2. Veríme i v Syna Jeho, / Spasiteľa jediného, / Duchom Svätým počatého, / z Panny narodeného.

 3. Pod Pilátom umučený / zomrel a bol pochovaný; / potom do pekiel zostúpil, / svojich verných vykúpil. /

 4. Ježiš Kristus Nazaretský, / ktorý umrel za nás všetkých, / tretieho dňa vstal víťazne. / Do neba vstúpil slávne.

 5. Odtiaľ v sláve na súd príde, / živých mŕtvych súdiť bude, / ó, príď, Sudca spravodlivý, / a buď nám milostivý.

 6. Veríme v Ducha Svätého, / cirkev posväcujúceho, / v nej je spoločenstvo svätých, / v Krista Pána veriacich.

 7. Veríme, že len z milosti, / z Kristových zásluh, hodností / máme hriechov odpustenie, / tela z mŕtvych vzkriesenie.

 8. I v život večný veríme, / ktorý v Kristu dostaneme; / On zhasil pekelný plameň; / vyznajme spolu: Amen!


Suspírium: