top of page

Mgr. Katarína Hudáková - kandidátka na biskupa VD ECAV, životopis a volebný program

Updated: Dec 23, 2019


Mgr. Katarína Hudáková


Rodičia: Doc. ThDr. Daniel Veselý, ThMgr. ludmila Veselá, rod. Plesníková


Narodená: 10.8.1967 Žilina


Pokrstená: 20.8.1967 Rajec Vladimírom Marenčiakom


Konfirmovaná: 10.5. 1981 Danielom Veselým vo Švábovciach


ZŠ: 1973 — 1981 Švábovce

Gymnázium: 1981 — 1985 Poprad

SEBF: 1985 -1990 Bratislava 2 semestre štúdia ev. teológie 1988 - 1989 Münster, Nemecko


Ordinácia: 15.7. 1990 Poprad — Matejovce biskupom VD ECAV Dr. Júliusom Filom st.


Pôsobenie: 1990 - Liptovský Ondrej, 2002 — zvolená za zborovú farárku v Liptovskom Ondreji


Farárska skúška: 16.1. 1995 Bratislava


Sobáš: 10.8.1989 Švábovce


Manžel: MUDr. Ivan Hudák, lekár — hygienik


Deti: Ján, trhový analytik; Daniel, geoinformatik; Michal, lesník; Ivan; študent Karlovej univerzity v Prahe


Funkcie:

  • 2006 — 2018 Seniorka LOS ECAV,

  • 2019 — doteraz konseniorka LOS ECAV,

  • zástupca biskupa VD ECAV,

  • členka Vieroučného výboru ECAV,

  • Výboru misie ECAV, členka Generálneho súdu,

  • zodpovedná za školenia kaplánov ECAV,

  • predseda poroty Biblickej olympiády, členka Redakčnej rady EPST,

  • členka Výboru Spolku Martina Rázusa,

  • zástupca ECAV v pracovnej skupine Spoločenstva evanjelických cirkví Európy

Cudzie jazyky: nemecký jazyk — aktívne, ruský jazyk


Volebný program


„Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tŕ, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.” Mk 10,42-46

Vážení členovia kandidačnej porady,

milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!


S veľkou pokorou pred Pánom aj pred ľuďmi píšem tieto riadky. A to po naliehaní a oslovení niektorých z vás, predkladám aj prosím, aby ste zvážili a posúdili moju osobu. Ak je to predsa Božou vôľou a túžbou Pánovej i našej cirkvi, som ochotná vziať na seba neľahké bremeno tejto služby alebo iné bremeno — bremeno odmietnutia.


Mojou túžbou je, aby v cirkvi bolo na prvom mieste Božie slovo, aby sa pestovalo bratsko-sesterské spoločenstvo, v ktorom bude vládnuť predovšetkým láska, poriadok, vzájomná úcta a spravodlivosť. Pretože úlohou cirkvi je misia a tá sa koná slovom Božím a vzájomnou láskou. Odmietam politikárčenie a delenie na strany. Chcem hľadať a podporovať a presadzovať to, čo prospeje cirkvi, jej budovaniu a službe domácim viery, ale aj hľadaniu stratených, ktorí stoja mimo nej. A to všetko s využitím rozličných darov, ktoré Pán Ježiš skrze Ducha Svätého dal členom cirkvi — tak duchovným ako aj neordinovaným.


On, náš Pán Ježiš Kristus nech je Prvý a oslávený a my nech sme Jeho služobníci podľa príkladu, ktorý nám dal. Jemu česť a sláva na veky vekov!


Prečítajte si aj volebné programy ďalších kandidátov: Mgr. Dušan Cina, Mgr. Peter Mihoč

611 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page