top of page

Služby Božie na 4. nedeľu po Veľkej noci

10. máj 2020, 9:00 h. Kežmarok, 10:30 h. Ľubica, stiahnuť verziu pre tlačOslovenie:


Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, na dnešných službách Božích v 4. nedeľu po Veľkej noci v tzv. nedeľu Cantate – spievajte. Po ôsmich týždňoch sa opäť stretávame na bohoslužbách a asi to nie je náhoda, že to pripadlo práve na nedeľu Cantate, keď máme piesňou oslavovať nášho Trojjediného Boha. Verím, že každému z nás sa už žiadalo vrátiť do spoločenstva cirkvi, do nášho chrámu a spoločne prežívať túto jedinečnú atmosféru, že ako cirkev sme jedným telom, to znamená, že jeden druhého navzájom potrebujeme nielen vidieť, ale vzájomne sa aj zdieľať v duchovnom živote, a tak spoločne oslavovať nášho Boha. Za túto milosť ďakujeme i na týchto službách Božích, ktoré začneme veľkonočným predspevom: Kristus Pán vstal z mŕtvych.


Predspev:


L: Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja,

Z: ktorý trpel za nás, haleluja!

L: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte ho všetci ľudia!

Z: Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, ktorý trpel za nás, haleluja!


Konfiteor:

L: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:

Z: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.

L: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen

Pieseň: ES 144 ; organový sprievod


1. Ó Slnko žitia môjho, / čo nikdy nehasne, / vzkriesený Kriste Pane, / Ty svietiš mi jasne, / ukazuješ mi cestu, / keď bezradný stojím, / zo smrti strach nepoznám, / Životom si mojím.


2. Za mňa si trpel veľa, / zaplatil výkupné, / pomôž mi, nech Ťa nikdy / nezapriem potupne, / len Teba, Vzkrieseného, / kiež verne vyznávam / a každým svojím činom / k Tebe sa priznávam.


3. Daj, nech som iba Tvojím / a žijem pre blížnych, / od čias mladosti svojej / až do dní posledných: / nech im vždy ako Tebe / slúžim, ó Kriste môj, / tak Ti, Pane vzkriesený,/ zasvätím život svoj.


4. A raz po časnej púti, / môj vzkriesený Pane, / nech ako sluha verný / k Tebe sa dostanem; / tam, Slnko žitia môjho, / budem Ťa stále ctiť, / so zborom vykúpených / naveky velebiť.


Modlitba:


Večný a všemohúci milý Pane Bože, ktorý nás obdarúvaš darmi svojho Ducha, učíš nás láske a vernosti pravde. Na Tvoju poctu sme sa tu zhromaždili, aby sme prosili o novú silu a moc Tvojho Svätého Ducha, ktorý by nás viedol a zachovával, vo viere utvrdil, posilňoval a v ťažkostiach potešoval. Pomáhaj nám vzrastať vo všetkom dobrom, čistom a šľachetnom, aby sme mali pokojné svedomie a čisté srdce, aby sme vedeli byť milosrdní a dobroprajní voči svojim blížnym. Cítime často ťažké jarmo svojich vín a túžime po vyslobodení z otroctva hriechu. Prispor nám trpezlivosti, aby sme v túžbe po vykúpení neochabovali, ale pevne na Teba očakávali a dôverovali vo vykúpenie do slobody a slávy u Teba na veky. Amen.


Žalm: 98,1-8

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci:

pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno.

Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov.

Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela;

všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.

Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte!

Hrajte Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu!

Trúbami, hučaním rohov pred Kráľom-Hospodinom zvučne plesajte!

Nech hučí more i to, čo ho napĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú!

Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vospolok pred Hospodinom; Amen.


Odpoveď zboru:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Pieseň: ES 339 ; organový sprievod


1. Buď chvála Ti, Bože, / daj, by sme tak spievali. / Duch Svätý nech všetkých / osvieti a zapáli. / Moc Tvoja z výsosti / nech srdcia premôže, / prijmi náš chválospev: / Buď chvála Ti, Bože!


2. Buď chvála Ti, Bože, / za Tvoje dobrodenia, / za dary Tvojich rúk, / čo slabých v silných menia; / spev k výšinám letí, / zármutok premôže, / až celým svetom znie: / Buď chvála Ti, Bože!


3. Buď chvála, Ti, Bože, / za pomoc v biede, kríži. / Keď v tmách sme blúdili, / Ty si sa ku nám znížil, / nás mocne viedol si / cez skaly a hložie, / takže dnes jasáme: / Buď chvála Ti, Bože!


4. Buď chvála Ti, Bože, / ach, aký vzácny je mi / domova tichý kút / a pokoj v našej zemi! / Zástupy prosiacich / keď mierom požehnáš, / zo sŕdc Tebe zaznie: / Chvála Ti, Bože náš!


5. Buď chvála Ti, Bože, / za jas i temné chvíle, / za skúšky bolestné / i súdy spravodlivé! / Za všetko, čo si dal, / čo z lásky nám dávaš, / i za to, čo bude, / chvála Ti, Bože náš!


Evanjelium: Ján 16; 5-7, 12-15

"Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám.
Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."

Slovo nášho Boha zostáva naveky.


Vyznanie všeobecnej viery kresťanskej:


Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.


Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.


Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.


Pieseň: ES 355 ; organový sprievod


1. Oslavuj Pána, veď celý svet spravuje slávne, / na orlích krídlach Ťa nesie, ochraňuje verne, / Až doposiaľ / mnoho dobrého ti dal, / či si to necítil zjavne?


2. Oslavuj Pána, všemocného Vládcu a Kráľa, / nech Mu znie chválospev, akým Ho anjeli slávia! / Piesňou a hrou, / harfami aj citarou / hlásajme: Buď Bohu chvála!


3. Oslavuj Pána, veď život i zdravie ti dáva, / silu ti vlieva a v priazni svojej zachováva. / Aj v kríži On / počul, utíšil tvoj ston, / pod krídla si Ťa ukrýva.


4. Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj. / Všetko, čo jestvuje, smelo k Nemu sa priznávaj! / Svetlom je v tmách / a nádejou v úzkostiach. / Velebiť Ho neprestávaj!


Suspírium:


Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen.


Kázňový text: 2. Mojžišova 14,31-15,1


Kedy má človek najväčšiu chuť spievať? Kedy najviac vo svojom vnútri túži oslavovať Boha? Je to v dnešnú nedeľu – nedeľu Cantate, ktorá nás pozýva k tomu, aby sme spevom oslavovali Hospodina, lebo tak to máme predpísané v našej chrámovej agende? Určite nie!

Aj keď táto nedeľa sa v mnohom odlišuje od bežných nedieľ a poukazuje na Božiu oslavu, dnes akosi výnimočne sa nám chce spievať, pretože po ôsmich karanténnych týždňoch sa opäť stretávame v našich chrámoch a chceme na jednej strane s pokorou a na druhej strane s radosťou a vďakou spievať Hospodinovi, že epidémia koronavírusu Slovensko zasiahla v relatívne v nízkych číslach a doposiaľ prebieha pokojne. No napriek tomu sa chceme i naďalej zodpovedne správať a rešpektovať i pri bohoslužbách nariadenia hlavného hygienika SR. Preto verím, že vás nepohoršili opatrenia pri vstupe do tohto kostola, ale s porozumením ste ich prijali.


Nedeľa Cantate patrí do poveľkonočného obdobia, v ktorom sa stále pozeráme na udalosti, odohrávajúce sa počas Veľkej noci. Veľkonočné ráno nám každému z nás dáva jeden z najväčších dôvodov, prečo by sme mali oslavovať Pána Boha. Keby na Veľký piatok nebol Ježiš Kristus ukrižovaný a ženy v nedeľu ráno nenašli hrob prázdny, tak by sme museli naveky zahynúť. Ale Kristov kríž a prázdny hrob nám prinášajú jednu z najkrajších správ, akú kedy človek mohol a môže počuť, ktorú evanjelista Ján zhrnul vo verši: „Veď tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil (J 3,16.17).“ V týchto slovách je jasne deklarovaná Božia láska voči nám hriešnym ľuďom. V týchto slovách je rovnako povedané: Milý brat, milá sestra! V Ježišovi Kristovi máš večný život. A to je dôvod, prečo by sme i dnes mali oslavovať Pána Boha spevom a piesňou.

No na dnešný deň nám pripadol ešte jeden dôvod k Božej oslave. Mali by sme poďakovať piesňou nášmu Stvoriteľovi za naše mamy a staré mamy. Aj oni sú pre nás Božím darom, ktorý častokrát vnímame ako samozrejmosť.


A tak dnes spoločne oslavujme Boha pretože máme na to minimálne tri dôvody. 1. dôvod: Po ôsmich týždňoch sa môžeme spoločne stretávať ako spoločenstvo cirkvi k Božej oslave. 2. dôvod: Boh skrze obeť Ježiša Krista, ktorú podstúpil na kríži, nás vykúpil zo smrti večnej a moci diabolskej. 3. dôvod: Boh vo svojej láske pamätal na človeka, keď mu dal v podobe ženy – nositeľky života dobrú pomoc. Tieto tri dôvody nás dnes vedú k úprimnej oslave nášho Boha. Iba vďačné a úprimné srdce môže spievať Bohu na chválu, ako Mu spievali Izraelci, keď ich Boh vytrhol nielen z egyptského otroctva, ale zachránil ich aj pred istou smrťou, ktorá na nich číhala zo strany egyptského vojska, stojac pred Červeným morom. Prečítajme si tento text o oslave Hospodina, ktorý zachránil Izrael pred egyptským faraónom, ako je napísaný v 1. knihe Mojžišovej 14,31 – 15,1.


1. dôvod: Po trápení prichádza radosť a dôvod k Božej oslave. Prečítaný kázňový text nás voviedol do situácie, keď izraelský národ prešiel Červeným morom, a tak bol zachránený pred egyptským faraónom. Prvé, čo robí Mojžiš a celý Izrael s ním je, že spievajú.


Vyslobodený Boží ľud spieva Bohu na chválu. Veď Mu aj má za čo prespevovať. Egyptské otroctvo, nielen to fyzické ale aj duchovné, nebolo príjemné a vzhľadom na to, že počet Izraelcov v Egypte z roka na rok stúpal, faraón by bol určite na nich uvalil čoraz väčšie bremeno, až pokým by ich nezničil. Ak sa rozhliadneme po Biblii, tak na mnohých miestach vidíme, ako vyslobodený Boží ľud spieva. Spomeňme si na Debóru a Báráka pri vyslobodení z moci Kanaáncov. Celá piata kapitola knihy Sudcov je takouto radostnou piesňou. Aj izraelské ženy spievali, tancovali a výskali, keď mladý Dávid porazil filištínskeho obra Goliáša (1S 18,6).


Rovnako spievajú aj ostatky izraelského národa, ktoré prišli z babylónskeho zajatia a začali obnovovať hradby Jeruzalema. Pri posviacke týchto hradieb sa spievalo a hralo na cimbale, harfe a citarách. Bola to radostná slávnosť, prostredníctvom ktorej ľud ďakoval Bohu, že sa mohol vrátiť do svojej krajiny a predovšetkým ďakoval Bohu za to, že sa mohli vrátiť k Nemu a dať do poriadku svoj vzťah s Ním. Ešte názornejšie o tom rozpráva 126. Žalm, v ktorom čítame: „Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania (Žalm 126,1.2).“


Tí, ktorí boli vyslobodení, spievajú. No tí, ktorí sa nachádzajú v zajatí, nespievajú, aj keď sú neraz k tomu vyzývaní, ako to máme krásne prezentované v 137. Žalme: „ Lebo tí, ktorí nás zajali, žiadali od nás piesne, a tí, čo nás trýznili, spev radostný: Zaspievajte nám z piesní sionských! Ako sme mohli spievať pieseň Hospodinovu na cudzej pôde?“ Z úst izraelského národa mohol v zajatí zaznieť akurát tak nejaký nárek a plač, ale nie oslava Hospodina. Veď opäť v jednom Žalme nachádzame napísané: „Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion.“ (Ž 137,1) Možno podobnú situáciu sme prežívali aj my počas tejto koronakrízy, keď sme boli doma a spomínali na spoločné stretnutia. Ťažko sa nám spievalo samým, a tak čoraz viacej sme si uvedomovali, ako nám chýba chrámové spoločenstvo.


No i náš nárek sa dnešným dňom premenil na radostný spev a verím, že to nebude len v túto nedeľu, ale že si budeme z týždňa na týždeň uvedomovať, ako je dôležité spevom oslavovať Hospodina, pretože stačí málo – jeden neviditeľný nepriateľ v podobe koronavírusu a opäť sa nemusíme stretávať v spoločenstve cirkvi k Božej oslave. A to nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomili a zároveň si vedeli vážiť možnosť stretávať sa v chráme, a tak túto skutočnosť vštepovali aj svojím deťom. Ak sa Bohu obrátime chrbtom, opäť nás môže zasiahnuť možno iné – drastickejšie opatrenie. Osem týždňov odlúčenia by nás malo viesť k pokore a zároveň k Božej oslave.


Príkladom v tom nám môže byť aj kráľ Chizkijáš, ktorý veľmi ťažko ochorel a nariekal. A tu k nemu prichádza prorok Izaiáš a zvestuje mu vyslobodenie z onemocnenia, v ktorom sa nachádzal. Uzdravený kráľ potom spieva pieseň, ktorá je veľkým vyznaním: „Hospodin ma zachránil, preto chcem hrať na strunové nástroje po všetky dni svojho života pred Hospodinovým domom (Iz 38,20).“ Keď Hospodin zachraňuje, keď človeka vyslobodí, tak ako úprimná vďaka zaznieva Bohu oslavná pieseň. Každý z nás by si mohol spomenúť, ako Boh v našom živote mocne konal a z čoho všetkého nás vyslobodil. Koľkí sme prešli vyslobodením z ťažkej choroby, operácie a iných zdravotných komplikácií. I za to Bohu patrí vďaka a chvála, ktorú môžeme dnes vyjadriť spevom, modlitbou a oslavou Jeho mena.

Samozrejme, že existuje aj spev, ktorý neslúži k Božej oslave. Izrael častokrát zmalomyseľnel a oslavoval rôzne modly. Vidíme to hneď na Sinajskej púšti, kde si zhotovili zlaté teľa. Ako rýchlo zabudli spievať oslavnú pieseň tomu, kto ich vyslobodil z egyptského otroctva. Osem týždňov, počas ktorých sme sedeli doma, nám poskytlo príležitosť, aby sme si uvedomili, koho oslavou bol spôsob nášho života. To znamená osem týždňov bol pre nás Bohom darovaný čas, aby sme si uvedomili, komu vlastne slúžime, koho oslavujeme.


Možno mnohí si to uvedomili, ale mnohí naďalej zotrvávajú v službe tomuto svetu a modlám, ktoré svet ponúka človeku. Táto, u mnohých naďalej pretrvávajúca situácia, nás vedie k tomu, aby sme ustavične vo svojich modlitbách mysleli na týchto ľudí – hlavne mladých aj z nášho cirkevného zboru, ktorí si myslia, že Boha k životu nepotrebujú, a tak Ho nemusia ani oslavovať.


2. dôvod: Kristovo vykúpenie je vždy dôvodom k radosti. V Starej zmluve to bolo tak, že vyslobodený ľud vždy spieval Hospodinovi a ten, ktorý bol v zajatí, tak ten nariekal. Jednoduché a logické. No my sme však ľudom Novej zmluvy, ktorý spieva Bohu aj v ťažkých situáciách. Tí, ktorí ste čítali kázeň z minulého týždňa, tak viete na koho myslím. Pavel a Sílas sa nachádzali vo väzení a i napriek tejto ťažkej situácii oslavujú Boha. Prečo? Oni sa radujú z toho, že sú Ježišom Kristom vykúpení a zachránení od smrti večnej a moci diabolskej. A tak spievajú Bohu na chválu. A to je ten druhý dôvod, ktorý som spomenul, prečo by sme dnes mali oslavovať Boha.


Efezských kresťanov apoštol Pavel napomína, aby celým srdcom spievali a plesali svojmu Pánovi. Dokonca im hovorí, aby medzi sebou rozprávali v Žalmoch, hymnách a duchovných piesňach bez ohľadu na to, v akej ľudskej situácii sa budú nachádzať, ako sa budú v daný moment cítiť. A skoro to isté čítame v Liste apoštola Pavla Kolosenským, kde nám Pavel odporúča: „Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kol 3,16)


Kristovo víťazstvo nad smrťou prináša do nášho života radosť, nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii – aj v tej koronavírusovej. Ak vieme o tomto víťazstve, tak život má pre nás aj uprostred biedy, trápenia či umierania zmysel. Preto môžu Pavel a Sílas spievať i v tak zložitej situácii väzenia. V konečnom dôsledku, kvôli tomuto dôvodu môžeme spievať aj my na pohreboch, kde sa lúčime so svojimi blízkymi, lebo tak robíme vo víťazstve toho, ktorý premohol smrť. Tam kde iným nie je do spevu, a kde mnohí upadajú do zúfalstva, tak tam kresťan posilňovaný Kristovým víťazstvom môže spievať. Kresťanská nádej z Kristovho víťazstva je ten najúčinnejší liek proti zúfalstvu.


3. dôvod: Božia láska sa prejavuje v láske našich mám. Naše mamy a staré mamy sa za posledné roky stali nositeľkami viery v našich rodinách, aby ako matky aj v nepriaznivých okolnostiach či akomkoľvek trápení boli posilňované práve Kristovým víťazstvom, ktoré im dáva dôvod k oslave Boha spevom a modlitbou. Ich spôsob života dáva dobrý príklad našim deťom a vnúčatám v nasledovaní Ježiša Krista a zároveň k Jeho oslave. Takto som ja vnímal svoju starú mamu, ktorej život bol nerozlučne spojený s duchovnou piesňou.


Boh vo svojej múdrosti stvoril človeku ženu a to nielen preto, aby nebol sám, aby nebol opustený, ale aj preto, aby sa človek – Adam mal o koho starať, mal komu prejavovať lásku, ktorú prijímal od Boha a mal sa z koho tešiť. Odpusťte nám milé sestry, ak častokrát sa tak nesprávame! A preto dnes chceme oslavovať Boha aj za to, že ste tu milé mamy a staré mamy a že Boh práve vám odovzdal také krásne a pritom veľmi zodpovedné poslanie byť matkami, spievajúcimi matkami. Rovnako aj vy ho s radosťou oslavujte, že môžete byť nositeľkami života – mamami, o ktoré sa Pán Boh stará a ktorým zveril veľkú zodpovednosť.

Ak v živote nespievame, tak vlastne ľuďom okolo seba naznačujeme, že nepatríme medzi tých, ktorí sú Kristom vyslobodení, že nepatríme medzi tých, ktorí by prijali pre svoj život Ježišovo víťazstvo. Ak máme vo svojom živote spievať novú pieseň, tak do úst nám ju musí vložiť sám Víťaz nad smrťou – Ježiš Kristus. Náš prvý krok teda nemôže byť krok k ľuďom, ktorých by sme chceli učiť, čo ani sami nevieme. Náš prvý krok musí byť krokom ku Kristovi a potom stále za Kristom. Tento krok sa dá urobiť iba s pokorou a s prosbou: Pane, nauč nás, čo ešte stále nevieme – spievať tak, aby si v našej piesni prichádzal k slovu Ty sám. Amen.


Modlitba:


Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti, že napriek určitým obmedzeniam sa opäť môžeme stretávať ako spoločenstvo cirkvi a chváliť Tvoje meno za všetko milosrdenstvo, ktoré si nám doposiaľ v živote preukázal. Nauč nás skrze svojho Ducha Svätého, aby sme sa i v neľahkých situáciách či bolestiach dokázali radovať z toho, že Tvoj Syn Ježiš Kristus zvíťazil a toto víťazstvo vybojoval aj pre nás. Nech ono nás napĺňa ustavičnou radosťou, aby sme Ti mohli vždy a všade spievať novú pieseň, ako vykúpený Boží ľud. Prosíme aj za naše mamy a staré mamy. Ty sám ich veď životom viery, aby mohli radosť zo spasenia plným priehrštím odovzdávať svojim deťom a vnúčatám. V každodenných zápasoch ich posilňuj a dávaj im múdrosť Ducha Svätého, ktorá je na všetko užitočná. Vypočuj nás drahý Bože, keď k Tebe spoločne voláme:


Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Pieseň: ES 649 ; organový sprievod


1. V srdciach nech nám radosť horí, / v duši planie vďaky cit, / Otec v nebi zve nás deťmi, / máme prečo šťastní byť. / Aká radosť, aké šťastie, / keď nám žiari Slnka svit, / Kristus je náš vykupiteľ, / budeme s ním večne žiť.


Antifóna:


L: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja.

Z: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja


Kolekta:


Dobre nám tu bolo v Tvojej blízkosti, Pane náš Ježiši Kriste, / keď si sa Ty prihováral k nám svojím slovom a my sme sa prihovárali k Tebe našimi modlitbami a piesňami. // Rozchádzame sa duchovne obohatení, vo viere utvrdení, láskou zapálení a nádejou potešení, / odnášame si požehnanie, ktoré nás bude sprevádzať aj cez všedné dni. // Chceme ísť životom v tom vedomí, že si nám stále blízkym, / buď s nami, aby sme aj my mohli zostať s Tebou teraz i na veky vekov. // Amen.


Áronovské požehnanie:


L: Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás!

Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý!

Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj!

Z: Amen, amen, amen.


Pieseň: ES 649 ; organový sprievod

2. Boh nás ako Otec vedie / šírou púšťou sveta sám, / chráni v boji každodenne, /milosť, silu dáva nám. / Aká radosť, aké šťastie, / keď nám žiari Slnka svit, / Kristus je náš vykupiteľ, / budeme s ním večne žiť.


3. Keď však z cesty odbočíme / zahalí mrak temný nás, / neisté sú naše kroky, / a prázdny je život náš. / Aká radosť, aké šťastie, / keď nám žiari Slnka svit, / Kristus je náš vykupiteľ, / budeme s ním večne žiť.

Nech vás Pán Boh sprevádza i v ďalších dňoch vášho života.

Zo srdca praje váš zborový farár Roman Porubän.

Od tejto nedele sa pravidelne stretávame na službách Božích v Novom kostole.

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí počas tohto obdobia, keď cirkevný zbor nemá žiadne príjmy z ofier a milodarov, poslali svoj milodar na účet cirkevného zboru.

Ktorí by ste tak chceli urobiť, svoj príspevok môžete poslať na účet:

IBAN: SK10 1100 0000 0029 2082 7464

do správy pre prijímateľa napíšte: Ofera

284 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page