Služby Božie na 4. nedeľu po Veľkej noci

10. máj 2020, 9:00 h. Kežmarok, 10:30 h. Ľubica, stiahnuť verziu pre tlač


Organová predohra


Oslovenie:


Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry, na dnešných službách Božích v 4. nedeľu po Veľkej noci v tzv. nedeľu Cantate – spievajte. Po ôsmich týždňoch sa opäť stretávame na bohoslužbách a asi to nie je náhoda, že to pripadlo práve na nedeľu Cantate, keď máme piesňou oslavovať nášho Trojjediného Boha. Verím, že každému z nás sa už žiadalo vrátiť do spoločenstva cirkvi, do nášho chrámu a spoločne prežívať túto jedinečnú atmosféru, že ako cirkev sme jedným telom, to znamená, že jeden druhého navzájom potrebujeme nielen vidieť, ale vzájomne sa aj zdieľať v duchovnom živote, a tak spoločne oslavovať nášho Boha. Za túto milosť ďakujeme i na týchto službách Božích, ktoré začneme veľkonočným predspevom: Kristus Pán vstal z mŕtvych.


Predspev:


L: Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja,

Z: ktorý trpel za nás, haleluja!

L: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte ho všetci ľudia!

Z: Kristus Pán vstal z mŕtvych, haleluja, ktorý trpel za nás, haleluja!


Konfiteor:

L: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:

Z: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.

L: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen

Pieseň: ES 144 ; organový sprievod


1. Ó Slnko žitia môjho, / čo nikdy nehasne, / vzkriesený Kriste Pane, / Ty svietiš mi jasne, / ukazuješ mi cestu, / keď bezradný stojím, / zo smrti strach nepoznám, / Životom si mojím.


2. Za mňa si trpel veľa, / zaplatil výkupné, / pomôž mi, nech Ťa nikdy / nezapriem potupne, / len Teba, Vzkrieseného, / kiež verne vyznávam / a každým svojím činom / k Tebe sa priznávam.


3. Daj, nech som iba Tvojím / a žijem pre blížnych, / od čias mladosti svojej / až do dní posledných: / nech im vždy ako Tebe / slúžim, ó Kriste môj, / tak Ti, Pane vzkriesený,/ zasvätím život svoj.


4. A raz po časnej púti, / môj vzkriesený Pane, / nech ako sluha verný / k Tebe sa dostanem; / tam, Slnko žitia môjho, / budem Ťa stále ctiť, / so zborom vykúpených / naveky velebiť.


Modlitba:


Večný a všemohúci milý Pane Bože, ktorý nás obdarúvaš darmi svojho Ducha, učíš nás láske a vernosti pravde. Na Tvoju poctu sme sa tu zhromaždili, aby sme prosili o novú silu a moc Tvojho Svätého Ducha, ktorý by nás viedol a zachovával, vo viere utvrdil, posilňoval a v ťažkostiach potešoval. Pomáhaj nám vzrastať vo všetkom dobrom, čistom a šľachetnom, aby sme mali pokojné svedomie a čisté srdce, aby sme vedeli byť milosrdní a dobroprajní voči svojim blížnym. Cítime často ťažké jarmo svojich vín a túžime po vyslobodení z otroctva hriechu. Prispor nám trpezlivosti, aby sme v túžbe po vykúpení neochabovali, ale pevne na Teba očakávali a dôverovali vo vykúpenie do slobody a slávy u Teba na veky. Amen.


Žalm: 98,1-8

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci:

pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno.

Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov.

Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela;

všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.

Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte!

Hrajte Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu!

Trúbami, hučaním rohov pred Kráľom-Hospodinom zvučne plesajte!

Nech hučí more i to, čo ho napĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú!

Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vospolok pred Hospodinom; Amen.


Odpoveď zboru:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Pieseň: ES 339 ; organový sprievod


1. Buď chvála Ti, Bože, / daj, by sme tak spievali. / Duch Svätý nech všetkých / osvieti a zapáli. / Moc Tvoja z výsosti / nech srdcia premôže, / prijmi náš chválospev: / Buď chvála Ti, Bože!


2. Buď chvála Ti, Bože, / za Tvoje dobrodenia, / za dary Tvojich rúk, / čo slabých v silných menia; / spev k výšinám letí, / zármutok premôže, / až celým svetom znie: / Buď chvála Ti, Bože!


3. Buď chvála, Ti, Bože, / za pomoc v biede, kríži. / Keď v tmách sme blúdili, / Ty si sa ku nám znížil, / nás mocne viedol si / cez skaly a hložie, / takže dnes jasáme: / Buď chvála Ti, Bože!


4. Buď chvál