top of page

Stanovisko predsedníctva ECAV

k aktuálnemu stavu spoločnosti Tranoscius, a.s. a konferencii „Hluchoslepta“ v cirkvi


Milé sestry a milí bratia,


keďže týždeň, čo týždeň nezastaviteľne Evanjelický posol spod Tatier (ďalej len EPST) prináša neobjektívne informácie a snaží sa zdiskreditovať nás vo vašich očiach, sme nútení zareagovať na niektoré aktuálne problémy v našej cirkvi. Dlhšiu dobu uvažujeme nad tým, ako a či vôbec reagovať, aby sme nevyvolali len novú spŕšku neobjektívnej kritiky, modlíme sa, aby sme sa nedali vyprovokovať nenávisťou k nenávisti, ale prosíme o lásku k našim oponentom.


Predsedníctvo ECAV na Slovensku (ďalej Predsedníctvo ECAV) prevzalo protokolárne úrad dňa 8. januára 2019. Od začiatku sme sa s plným nasadením začali venovať všetkým povinnostiam, ktoré nám vyplývajú z funkcií. Záleží nám, tak ako sme to už niekoľkokrát deklarovali, predovšetkým na zachovaní jednoty, na obnove vzťahov a príprave programu rozvoja a obnovy našej cirkvi vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Generálny biskupský úrad (GBÚ) sme prebrali nie v ľahkej situácii, s oslabeným personálnym obsadením, s množstvom nahromadených úloh, bez schváleného rozpočtu a v mediálne vyhrotenom vzťahu s predstaviteľmi vydavateľstva Tranoscius, a.s.


So znepokojením sledujeme ako redakcia týždenníka EPST zneužíva svoje postavenie a čitateľom a širokej verejnosti podsúva informácie, ktoré pravidelne a stále intenzívnejšie znevažujú riadne zvolených čelných predstaviteľov našej cirkvi. EPST pokračuje v traumatizovaní verejnosti, názorovo ju rozdeľuje a nekriticky spochybňuje takmer všetky kroky nového predsedníctva bez toho, aby sa autori uverejňovaných článkov a informácii pokúsili o čestné stretnutie s nami a o slušný dialóg. Je nám úprimne ľúto, že nám títo ľudia nedávajú žiadnu šancu, presvedčiť ich, ale aj ich čitateľov – evanjelických veriacich, našou prácou a službou v cirkvi o tom, že ich podozrenia sú neopodstatnené.


Synoda ECAV na Slovensku, ako aj konventy mnohých COJ v minulých dvoch rokoch prijali zásadné uznesenia, ktorými žiadali u členov Predstavenstva spoločnosti Tranoscius, a.s., o vykonanie bezodkladnej nápravy a vyváženie spravodajstva týždenníka EPST. Žiaľ, bezvýsledne. Redakcia EPST to pochopila ako útok na slobodu prejavu, pričom pozabudla, že nie každé slobodne vyslovené slovo, či už povzbudenia alebo napomenutia, buduje. Používanie jazyka je veľkým umením. A tak smutne konštatujeme, že sa dnes pri nás všetkých napĺňajú slová z Listu Jakuba - ...ale jazyk, (toto) nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nikto z ľudí nevládze skrotiť. (Jk 3,8) Predsedníctvo ECAV pozvalo na deň 29. januára 2019 na stretnutie riaditeľa vydavateľstva Tranoscius, brata Mgr. Ľubomíra Turčana. Ten sa však ospravedlnil z časových dôvodov a ponúknutú možnosť na stretnutie zatiaľ nevyužil. Budeme pokračovať v úsilí stretnúť sa a veríme, že si brat Turčan nájde vo svojom diári na Predsedníctvo ECAV čas. Musíme žiaľ tiež konštatovať, že redakcia EPST, ako aj spoločnosť Tranoscius, a.s. konajú v rozpore s Dohodou o spolupráci, ktorá bola uzatvorená medzi ECAV na Slovensku a spoločnosťou Tranoscius, a.s. v roku 2008, v znení jej neskorších dodatkov.


Z uvedených dôvodov Predsedníctvo ECAV, spolu s predsedníctvami Západného a Východného dištriktu ECAV na Slovensku v súlade s Obchodným zákonníkom zaslalo Predstavenstvu spoločnosti Tranoscius, a.s. žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Jeho cieľom má byť odvolanie terajších a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady, ktorí budú mať dôveru cirkvi.


Ako predsedníctvo ECAV nemôžeme tiež akceptovať zvolanie konferencie „Hluchoslepota“ v cirkvi, ktorá sa má uskutočniť v Liptovskom Mikuláši, dňa 9. februára 2019, ako ponuku na dialóg. Organizátormi konferencie sú podľa týždenníka EPST zástupcovia iniciátorov podpisovej akcie za nové voľby, ktorým robí servis a zabezpečenie záujmové združenie právnických osôb Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku (ďalej asociácia). Asociácia chce slobodu, ale odmieta právny systém, platne zvolených predstaviteľov cirkvi, pravidlá spolupráce a združovania sa cirkevných zborov v rámci platných cirkevno-organizačných jednotiek (COJ) ECAV na Slovensku, ktorými sú cirkevné zbory, senioráty a dištrikty. Podobne členovia predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius nerešpektujú výsledky volieb najvyšších predstaviteľov našej cirkvi, ktoré sa uskutočnili minulý rok. Redakcia EPST a predstavitelia vydavateľstva Tranoscius, a.s. svojimi mediálnymi a tlačovými výstupmi verejne potvrdzujú, že sú spoluzakladatelia asociácie a zároveň s ňou priamo obsahovo prepojení. Redakcia EPST na stránkach svojho týždenníka prezentuje asociáciu a dnes už jej vlastnú stránku /volbyecav.sk/. To všetko bez vedomia a súhlasu akcionárov spoločnosti Tranoscius, a.s. Týždenník EPST teda nie je oficiálnym médiom ECAV na Slovensku.


Rovnako považujeme zvolený názov konferencie za krajne nevhodný. Pojem „Hluchoslepota“ v názve konferencie je podľa nás zneužitím a dehonestáciou vážneho zdravotného postihnutia, ktoré dobre poznáme, keďže Východný dištrikt ECAV je zriaďovateľom Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici.


Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku

301 views

Comments


bottom of page