top of page

Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius a.s. 28. júna 2019

Updated: Dec 23, 2019


28. júna 2019 sa v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 29. riadne valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a. s.. Rokovanie otvoril predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mervart. Riaditeľ spoločnosti Mgr. Ľubomír Turčan oboznámil prítomných, že základné imanie spoločnosti je 395 900 €. Zároveň skonštatoval, počet prítomných hlasov je 2 717 zo všetkých 3 649. Úvodnú pobožnosť viedol brat Milan Krivda.


Za predsedu valného zhromaždenia bol akcionármi navrhnutý a následne zvolený Ing. Ján Brozman. Za zapisovateľov boli zvolení Božidara Bašková a Pavol Trúsik a za overovateľov zápisnice Ľubomír Ďuračka a Bohuslav Beňuch. Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. následne schválilo program rokovania. Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. zobralo na vedomie správu o plnení uznesení z minulého valného zhromaždenia. Ďalej nezobralo na vedomie správu predstavenstva spoločnosti o činnosti od minulého valného zhromaždenia a prijalo uznesenie, že sa nestotožňuje so správou predstavenstva, nakoľko ju považuje za zavádzajúcu.

Následne predložil Mgr. Ľubomír Turčan Správu o vedení obchodnej činnosti a o stave majetku. V správe sú ekonomické ukazovatele, vydané knihy a tlačené periodiká. Zaznamenali pokles predplatiteľov, ktorý je štandardný. Čitatelia boli vyzývaní, aby skončili s odberom tlače. Zvýšili sa poštové náklady aj papier, preto bola upravená cena periodík. Hospodárenie by takto malo byť plusové. Pokles tržieb z predaja v predajniach bude konsolidovaný. Vývoj hospodárskeho výsledku je dobrý. Po rozprave Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. nezobralo na vedomie správu o obchodnej činnosti a stave majetku.

Mgr. Ľubomír Turčan ďalej predložil riadnu účtovnú závierku za rok 2019 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019. Podľa riaditeľa bol výsledok nad očakávanie. Bola to ťažká situácia, ale výsledok je pozitívny. Tranoscius je úzko spätý s cirkvou. Zisk bol 1524,22 €. Valné zhromaždenie účtovnú závierku neschválilo.

V ďalšom bode programu Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. odvolalo doterajších členov predstavenstva a zvolilo nových: Jána Hroboňa, Jána Janča, Evu Bachletovú, Romana Porubäna, Jaroslava Piláta, Tomáša Hybena a Martina Kováča. Následne boli za členov dozornej rady spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. zvolení Ján Paciga, Martin Beňuch a Ján Bunčák.

Predseda valného zhromaždenia sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia. Na záver sa na oslovenie predsedajúceho pomodlil brat farár Jaroslav Jurko.

132 views

Comments


bottom of page